SHUDU

Beau Monde - - The Buzz -

Pri­mul su­per­mo­del di­gi­tal din lu­me are o co­mu­ni­ta­te de ur­mă­ri­tori în so­cial me­dia ex­traor­di­nar de ma­re – doar că ce­ea ce nu știau fa­nii ei până nu de­mult es­te că Shudu nu es­te o fe­meie în car­ne și oa­se, ci o mu­ză cre­a­tă ex­clu­siv pe cal­cu­la­tor de Ca­me­ron-Ja­mes Wil­son, fo­to­graf lon­do­nez. Wil­son a des­cris-o ca pe o „ope­ră de ar­tă”. „Nu e un mo­del re­al, din ne­fe­ri­ci­re, dar re­pre­zin­tă mul­te din mo­de­le­le re­a­le de astă­zi. Mo­de­le­le cu pi­e­le foar­te închi­să la cu­loa­re încep să ca­pe­te din ce în ce mai mul­tă po­pu­la­ri­ta­te, iar Shudu le re­pre­zin­tă și e in­spi­ra­tă de ele.” Prin­tre mu­ze­le fo­to­gra­fu­lui în cre­a­rea lui Shudu se nu­mă­ră o pă­pușă Bar­bie nu­mi­tă Pri­nțe­sa Afri­cii de Sud, Duc­kie Thot, mo­del aus­tra­lian-su­da­nez, și Iman, mo­del ame­ri­can-so­ma­lez. „Shudu re­pre­zin­tă și e in­spi­ra­tă de un întreg con­ti­nent de fe­mei fru­moa­se. Pen­tru mi­ne, ea e spe­cia­lă, dar la fel de spe­cia­le sunt și fe­mei­le afri­ca­ne re­a­le.” Tot el a mai spus că, grație cre­a­ti­vi­tății pe ca­re i-o ofe­ră ima­gi­ni­le 3D și ani­mația, a pu­tut să cre­e­ze de la ze­ro, du­pă abi­li­tăți­le și pre­fe­ri­nțe­le sa­le, ”cea mai fru­moa­să fe­meie”. Mu­lți uti­li­za­tori de so­cial me­dia au fost de acord cu el, lău­dându-i ope­ra, dar alții au cri­ti­cat fap­tul că Shudu a fost cre­a­tă de un băr­bat alb, pre­tin­zând că ar­tis­tul se fo­lo­sește de cul­tu­ra de cu­loa­re pen­tru pro­pri­i­le be­ne­fi­cii. Cri­ti­cii l-au acu­zat și pen­tru că, ast­fel, a luat jo­bu­ri­le și even­tua­le­le proi­ec­te de la ade­vă­ra­te­le mo­de­le de cu­loa­re. Ci­ne poa­te con­cu­ra cu per­fe­cți­u­nea?

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.