MIQUELA

Beau Monde - - The Buzz -

Fă cu­noști­nță cu Miquela. E sta­rul ti­pic, cu 620,000 de fani pe Insta­gram și un fe­ed plin de pri­e­teni fo­to­ge­nici, pe­tre­ceri la apus și sel­fie-uri în ca­re poar­tă ha­no­ra­ce Di­e­sel și ja­che­te Mon­cler. Viața ei pa­re per­fec­tă – atât de per­fec­tă că te între­bi da­că e pe bu­ne. Asta e ches­tia – că nu e. E cre­a­tă ex­clu­siv pe cal­cu­la­tor, dar asta nu înse­am­nă că nu se poa­te bu­cu­ra de fai­ma in­fluen­ce­ri­lor în car­ne și oa­se. În tim­pul săp­tă­mânii mo­dei de la Mi­la­no, a lan­sat o cam­pa­nie pe Insta­gram ca­re a coin­cis cu show-ul de toam­nă/iar­nă 2018 Pra­da. Cu me­sa­jul „Poa­te că nu sunt re­a­lă, dar poți să ai încre­de­re în mi­ne”, Miquela a pro­mo­vat eveni­men­tul Pra­da prin­tr-o se­rie de gif-uri dow­nloa­da­bi­le. Iar show-ul, ca­re a avut loc la Fo­na­zi­o­ne Pra­da, a fost fil­mat de o dro­nă. Dro­nă ca­re, am aflat mai târziu, era chiar Miquela. Ce înse­am­nă asta? Că un mo­del di­gi­tal chiar poa­te să par­ti­ci­pe la săp­tă­mâna mo­dei? Mul­te te­o­rii con­spi­rați­o­na­le se învârt în ju­rul Mi­que­lei. Unii spun că e ava­ta­rul unei cântă­rețe ti­mi­de, alții cred că e un proi­ect de ar­tă. În mul­te fe­luri, Miquela e un mis­ter. Ca mul­te din ve­de­te­le ge­ne­rați­ei Y, se con­si­de­ră ac­ti­vis­tă: vor­bește des­pre fe­lul cum teh­no­lo­gia îi aju­tă pe cei mar­gi­na­li­zați și spu­ne că e ho­tă­râtă să-și fo­lo­se­as­că in­flue­nța pen­tru a fa­ce bi­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.