UNDRESSING

Beau Monde - - The Buzz -

O bus­ti­e­ră su­per­bă te du­ce ori­un­de. În ca­zul

lui Isa­bel Ma­rant, fix îna­poi in anii no­uă­zeci. Com­bi­nația din­tre

bus­ti­e­ra sport și pan­ta­lo­nii fo­coși cu ta­lie înal­tă ara­tă cum vrei tu

nu­mai înve­chi­tă nu. Un an­sam­blu dan­te­lat pre­cum ro­chia bro­da­tă pe ca­re am vă­zut-o pe po­di­u­mul Ale­xan­der McQue­en e ce­va ce ne ima­gi­năm că poar­tă zâne­le. Tran­spa­re­nța ma­te­ria­lu­lui, com­bi­na­tă cu stră­lu­ci­rea pi­e­tre­lor preți­oa­se, pu­ne pi­e­lea în va­loa­re într-un fel mi­nu­nat. Ne­grul e me­reu o idee

bu­nă, spu­ne fe­meia fa­ta­lă de pe po­di­u­mul

Chris­tian Di­or, în ro­chia ei tran­spa­ren­tă,

ac­ce­so­ri­za­tă ștre­gă­rește cu o be­re­tă din lână fi­nă.

Si­gur, acest look poa­te să o dea foar­te ușor în vul­gar da­că ale­gi len­je­ria in­ti­mă

ne­po­tri­vi­tă.

Nu roși – ne re­fe­rim la len­je­ria in­ti­mă de ca­li­ta­te, ge­nul pe ca­re vrei să o arăți pen­tru că nu-ți ia de­loc din ele­ga­nța

ți­nu­tei, dim­po­tri­vă, o spo­rește.

Ado­răm o bu­nă de­fi­ni­re a ta­li­ei. Mu­gler ne de­mon­stre­a­ză că for­me­le pot fi pu­se în evi­de­nță chiar și atunci când po­rți o

ți­nu­tă ba­sic, da­că întrăz­nești să po­rți

cor­se­tul pen­tru ta­lie pes­te hai­ne.

Su­ti­en elas­tic Com­man­do, 383 lei Slip elas­tic din dan­te­lă Eres, 811 lei

Cor­set din pi­e­le lu­ci­oa­să Ti­bi, 1.120 lei

Bus­ti­e­ră H&M, 35,90 lei

Bo­dy Spanx, 348.39 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.