Mo­ni­ca Bârlă­de­a­nu

Beau Monde - - Style Spy -

Actriță și mo­del, Mo­ni­ca își împar­te tim­pul între Ro­mânia și Los Ange­les. Am prins-o într-o pau­ză de la fil­mă­ri­le pen­tru

cel de-al trei­lea se­zon al re­a­li­ty sho­wu­lui Fer­ma Ve­de­te­lor, di­fu­zat de Pro TV, și am stat de vor­bă des­pre shop­ping,

fru­mu­sețe și cei 16 ani de ca­ri­e­ră.

Un­de mer­gi cel mai des să faci shop­ping? De obi­cei merg la shop­ping în orașe­le în ca­re se întâmplă să fiu, iar în ul­ti­ma vre­me mai mult în Bu­cu­rești și Los Ange­les. Pen­tru pă­lă­rii spe­cia­le și alte pi­e­se vin­ta­ge, merg în fi­e­ca­re du­mi­ni­că di­mi­neață la...

Întot­de­au­na in­ves­tesc într-un fond de ten și con­ce­a­ler de ca­li­ta­te (acum sunt ob­se­da­tă de tex­tu­ra fi­nă a ce­lor de la Tom Ford). Cred că da­că ai o ba­ză de ma­chiaj per­fec­tă, 80% din re­zul­ta­tul fi­nal e asi­gu­rat. Ca­re timp li­ber .... ? Ha­ha­ha­hah. Da­că...

Ca­re sunt încă­lță­ri­le pe ca­re le vei pur­ta cel mai des se­zo­nul aces­ta? Ce ten­di­nțe ți-au fă­cut în mod spe­cial cu ochi­ul? Port aproa­pe în fi­e­ca­re zi și indi­fe­rent de vre­me o pe­re­che de bo­ti­ne ne­gre de la Yves Saint Lau­rent, cu tăi­e­tu­ră asi­me­tri­că pe...

Cu Ka­te Moss din mo­ti­ve evi­den­te. Nu mai știu pe ni­meni cu o gar­de­ro­bă mai fa­bu­loa­să, ca­re să co­nți­nă atât de mul­te pi­e­se ra­re, cu­le­se de prin toa­tă lu­mea...

Mo­men­tan as­cult în bu­clă al­bu­mul Za­rei Lar­sson- „So good”, pen­tru că e într-ade­văr foar­te bun, dar da­că vor­bim de o tru­pă fa­vo­ri­tă, atunci The Na­ti­o­nal câști­gă de­tașat. Spu­ne-ne un lu­cru des­pre ti­ne pe ca­re nu l-ai mai spus în ni­ci­un in­ter­viu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.