Ro­ma­nian Fas­hi­on PHILOSOPHY

Beau Monde - - Fashion Trends -

Cea de-a pa­tra ediție a eveni­men­tu­lui in­ter­nați­o­nal de mo­dă Ro­ma­nian Fas­hi­on Philosophy s-a încheiat la ca­pă­tul a cinci zi­le, iar ci­fre­le sunt im­pre­si­o­nan­te: 35 de de­sig­neri, 40 de mo­de­le, 2000 de spec­ta­tori și aproa­pe 8,7 mi­li­oa­ne de te­les­pec­ta­tori, grație par­te­ne­ru­lui me­dia

in­ter­nați­o­nal – Fas­hi­on Chan­nel.

Pri­ma zi a fost de­di­ca­tă Ga­lei Ti­ne­ri­lor De­sig­neri (Ro­ma­nian Fas­hi­on De­sign Ta­lent Com­pe­ti­ti­on, po­we­red by TINMAR), un­de ju­ri­ul for­mat din Ro­ma­nița Io­van, Ri­ta Mu­reșan, Mar­zio Ni­o­ce­ra (fon­da­tor Fas­hi­on Chan­nel), Ele­na Stoi­ca (fon­da­tor Tri­cot­ton Ju­ni­or și re­pre­zen­tan­tă a in­dus­tri­ei tex­ti­le), Andre­ea Oan­cea (TINMAR) și Ro­xa­na Do­briță

(Redactor Șef Be­au Mon­de) au de­cis: Snob­bish Bre­ak­fast, bran­dul ti­ne­rei Adi­na Gra­pa, va re­pre­zen­ta Ro­mânia în fi­na­la Inter­na­ti­o­nal Yo­ung De­sig­ners Con­tes­ts, iar Andre­ea Pleșa va con­cu­ra în fi­na­la Eu­ro­pe­an Fas­hi­on Ta­lent De­sign Com­pe­ti­ti­on. Prin­tre cre­a­to­rii pre­ze­nți la cea de-a pa­tra ediție de RFP îi amin­tim pe: Addy van den Kro­men­nac­ker (de­sig­ne­rul Ca­sei Re­ga­le a Olan­dei), Car­mi­cha­el By­fi­eld (cre­a­tor ja­mai­can, obișnu­it să fie in­vi­tat an de an la New York, Lon­dra sau

Mi­la­no) sau Yu­lia Ko­syak (unul din­tre cei mai buni de­sig­neri din Ru­sia).

Mu­lțu­mim spon­so­ri­lor fă­ră de ca­re acest eveni­ment nu ar fi pu­tut fi po­si­bil:

FHF GmbH, TINMAR, AQUA Car­pa­ti­ca; par­te­ne­ri­lor: IDM Club, MINELI,

Be­au­ty One, Ze­tea, IMR Exper­ts, Do­me­ni­i­le Sâmbu­rești, Mi­re­la Ves­can,

Ge­ta Voi­nea; și nu în ul­ti­mul rând gaz­dei – Amba­sad’Or Even­ts, și par­te­ne­ri­lor me­dia: COSMOPOLITAN, BE­AU MON­DE STY­LE, Fas­hi­on

Chan­nel, Fas­hi­on PR, Ager­pres, TVR, Ci­ty Vi­si­on Ma­ga­zi­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.