AGENDĂ

Beau Monde - - Culture Mix -

Pri­mă­va­ra se nu­mă­ră eveni­men­te­le cool, fie că e vor­ba de ex­po­ziții, con­cer­te

sau târguri, așa că fă-ți loc în pro­gram, ai mul­te de vă­zut și fă­cut!

Art Sa­fari Bu­cu­rești, ediție ani­ver­sa­ră de 5 ani

Cea de-a cin­cea ediție Art Sa­fari Bu­cu­rești va avea loc în ace­as­tă pri­mă­va­ră, în Piața Ge­or­ge Enes­cu din Bu­cu­rești. Eveni­men­tul va fi con­ce­put sub for­ma unui mu­zeu tem­po­rar, ca­re va găz­dui, drept prin­ci­pa­le fo­cu­suri, o ex­po­ziție de ar­tă con­tem­po­ra­nă or­ga­ni­za­tă de Her­vé Mi­ka­e­loff (cu­ra­to­rul Lo­u­is Vu­it­ton Fo­un­da­ti­on din Pa­ris) și o ex­po­ziție de­di­ca­tă ar­tei ro­mânești im­por­tan­te, cu­ra­to­ria­tă de Ali­na Șer­ban. Pa­vi­li­o­nul ex­po­ziți­o­nal es­te sem­nat de ar­hi­tec­tul Atti­la Kim, co­mi­sa­rul Ro­mâni­ei la Bi­e­na­la de la Ve­neția - ediți­i­le 2016 până în pre­zent. Bi­le­te­le pot fi achi­ziți­o­na­te până pe 25 apri­lie, pe ar­tsa­fari.ro sau even­tim.ro, bi­le­te.ro.

Co­mic Con 2018

Ediția de acest an a Co­mic Con, ca­re va avea loc, ca de fi­e­ca­re da­tă, la Ro­mex­po, es­te de­di­ca­tă per­so­na­je­lor ne­ga­ti­ve pe ca­re tre­bu­ie să re­cu­noști că iu­bești să le urăști. Prin­tre in­vi­tații con­fir­mați până acum se nu­mă­ră Jim Be­a­ver (Su­per­na­tu­ral), Cha­se Co­le­man (Boar­dwalk Empi­re), Andrew Scott (Sher­lock și Sa­ving Pri­va­te Ryan) și Da­vid Lloyd (cre­a­to­rul fai­moa­sei măști din V for Ven­det­ta).

TIFF 2018

Poți înce­pe de­ja să lu­cre­zi la lis­ta cu fil­me mu­sai­de-vă­zut, pen­tru că, prin­tre fil­me­le de­ja anu­nța­te de or­ga­ni­za­to­rii ediți­ei cu nu­mă­rul 17 a Fes­ti­va­lu­lui In­ter­nați­o­nal de Film Tran­sil­va­nia, ca­re are loc la Cluj, se nu­mă­ră Fox­trot (câști­gă­tor al Leu­lui de Argint la Ve­neția), Lon­ging (Pre­mi­ul Pu­bli­cu­lui de la Ve­neția și Ie­ru­sa­lim), Giant (Pre­mi­ul Ju­ri­u­lui la San Se­bas­tian), A Sort of Fa­mi­ly (pre­mi­ul pen­tru cel mai bun sce­na­riu la San Se­bas­tian), dar și do­cu­men­ta­rul-șoc Ca­ni­ba. Un mo­ment im­por­tant anul aces­ta es­te Clo­seup Ingmar Ber­gman -o se­le­cție de șap­te fil­me din ca­ri­e­ra re­gi­zo­ru­lui, proas­păt res­tau­ra­te di­gi­tal, și o ex­po­ziție mul­ti­me­dia des­pre in­flue­nța lui în mo­dă și ar­tă, cu oca­zia #Ber­gman100.

Ex­po­ziția In­ter­nați­o­na­lă Co­mo­ri­le Egip­tu­lui Antic

Pes­te 300 de ex­po­na­te ca­re re­li­e­fe­a­ză is­to­ria înte­mei­e­rii și dez­vol­tă­rii re­nu­mi­tei ci­vi­li­zații an­ti­ce pot fi ad­mi­ra­te pen­tru pri­ma da­tă în Ro­mânia, în in­cin­ta Bi­bli­o­te­cii Nați­o­na­le a Ro­mâni­ei. Intră pe egip­tex­po.ro pen­tru a afla mai mul­te de­ta­lii.

I LO­VE CEAIKOVSKI

Con­cer­tul de ga­lă de­di­cat ce­lui mai ma­re com­po­zi­tor rus - Pi­o­tr Ilici Ceaikovski - es­te or­ga­ni­zat de Fun­dația Ca­lea Vic­to­ri­ei și es­te al trei­lea din se­ria I Lo­ve Clas­sics, du­pă I Lo­ve Mo­zart (2016) și I Lo­ve Ver­di (2017). La ace­as­tă ediție, di­ri­jo­rul Ti­be­riu Soa­re și Sym­phac­to­ry Orches­tra îl au ca in­vi­tat pe tână­rul și ta­len­ta­tul pia­nist Iu­lian Oches­cu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.