D

Beau Monde - - Culture Mix -

ra­gos­tea e răb­dă­toa­re, dra­gos­tea e bu­nă, bla bla bla. Dra­gos­tea e și ab­sur­dă, ci­u­da­tă, ener­van­tă, ne­sa­tis­fă­că­toa­re și se mai și ter­mi­nă, la fel ca Lo­ve, se­ria­lul cre­at de Judd Apa­tow, cu Mic­key (Gil­lian Ja­cobs) și Gus (Paul Rust) în ro­lu­ri­le prin­ci­pa­le. Deși es­te la al trei­lea se­zon, mi se pa­re na­tu­ral ca aces­ta să fie și ul­ti­mul, pen­tru că e o oglin­di­re a re­lați­ei din­tre ce­le do­uă per­so­na­je prin­ci­pa­le. Între­a­ga pre­mi­să a iu­bi­rii lor es­te ace­as­tă de­ter­mi­na­re de a încer­ca să fa­că lu­cru­ri­le să fun­cți­o­ne­ze între ei, deși e evi­dent că opu­sul es­te ade­vă­rat, deși e evi­dent că cel mai co­rect pen­tru amândoi ar fi să-și spu­nă la re­ve­de­re. Ce­ea ce e fas­ci­nant la acest se­zon fi­nal e că nu-i de­loc pre­vi­zi­bil. Știu că Mic­key și Gus tre­bu­ie să se des­par­tă, simt ine­vi­ta­bi­lul, dar re­lația din­tre ei pe de-o par­te îmi frânge ini­ma, pe de alta îmi dă ari­pi, fă­cându-mă să apăs play pe încă un epi­sod. De ce? E pen­tru că sper că de da­ta asta va fi alt­fel, că vor reuși să-și re­zol­ve di­fe­re­nțe­le? Sau e pen­tru că vre­au să-mi do­ve­desc că am drep­ta­te și că pre­di­cți­i­le me­le, ne­gre cum au fost, au fost co­rec­te? Poa­te că e pen­tru că nu sunt pre­gă­ti­tă să gă­sesc un nou se­rial ca­re să um­ple go­lul atât de dis­tinc­tiv cre­at de Lo­ve în min­tea și ini­ma mea. Poa­te pen­tru că mă fa­ce să-mi pun ace­le­ași între­bări pe ca­re mi le pu­neam cu fi­e­ca­re re­lație ușua­tă. Cel mai ener­vant lu­cru la acest se­rial e și par­te din mo­ti­vul pen­tru ca­re e un pro­dus artis­tic cu ade­vă­rat ge­nial. Con­ti­nui să fii mar­tor al iu­bi­rii per­so­na­je­lor, ești prins în pei­saj, la fel ca și ei într-o iu­bi­re to­xi­că. Dar înveți și lu­cruri. Eu mi-am dat se­a­ma că lu­cru­ri­le pe ca­re le ur­lu că­tre Mic­key și Gus sunt lu­cruri pe ca­re ar tre­bui să învăț să le spun mai des în re­lații. Și poa­te că ăsta e, de fapt, sco­pul fi­nal, să te uiți un pic și la ti­ne și să înveți din com­por­ta­men­te­le ne­să­nă­toa­se pe ca­re toc­mai le-ai vă­zut pe­rin­dându-se pe ecran. Sau poa­te nu. Pen­tru că nu exis­tă un sin­gur răs­puns co­rect. Nu exis­tă iu­bi­re du­pă rețe­tă. Toți ră­mânem pri­nși, la un mo­ment dat, în ru­ti­ne urâte. Să spe­răm că și ale noas­tre se opresc du­pă doar trei se­zoa­ne. (dis­po­ni­bil pe Net­flix)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.