P

Beau Monde - - Culture Mix -

ro­ba­bil a tre­cut ce­va vre­me de când te-ai gândit ul­ti­ma oa­ră la Snow Pa­trol - pri­mul lor al­bum, Fi­nal Straw, a fost lan­sat în 2003, iar cel mai re­cent proi­ect de stu­dio, Fal­len Empi­res, a so­sit la sfârși­tul lui 2011. Re­cent însă, tru­pa de rock scoția­nă a anu­nțat pri­mul lor al­bum în mai bi­ne de șap­te ani, Wil­dness, ca­re se va lan­sa pe 25 mai. Deși tru­pa a fă­cut câți­va pași în spa­te în ul­ti­mii ani, Ga­ry Li­ghtbo­dy, so­lis­tul Snow Pa­trol, a con­ti­nuat să fie ac­tiv cu proi­ec­tul de co­ver-uri du­pă R.E.M, Ti­red Po­ny, și a înre­gis­trat o pi­e­să cu Tay­lor Swift pen­tru al­bu­mul Red. În co­mu­ni­ca­tul de pre­să în ca­re anu­nța lan­sa­rea Wil­dness, Li­ghtbo­dy a re­cu­nos­cut că a su­fe­rit de o pa­nă ex­tre­mă de in­spi­rație. A enu­me­rat mai mul­te mo­ti­ve per­so­na­le ca­re l-au in­spi­rat să cre­e­ze mu­zi­că no­uă pen­tru Snow Pa­trol, prin­tre ca­re lup­ta ta­tă­lui său cu de­me­nța se­ni­lă, pro­pria de­ci­zie de a re­nu­nța la al­cool și re­lația cu fi­ne­le sa­le. Aștep­tăm cu ma­re, ma­re in­te­res al­bu­mul!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.