The Mo­ment:

Ca­ram­ba Ma­nia

Beau Monde - - Contents -

Co­le­cția Di­or Cru­i­se pen­tru Pri­mă­va­ră/Va­ră 2019 es­te un ade­vă­rat mel­ting-pot de con­tras­te:

ener­gia me­xi­ca­nă vi­gu­roa­să, exem­pli­fi­ca­tă prin pon­cho-uri și pă­lă­rii som­bre­ro rein­ter­pre­ta­te, s-a luat la trântă cu se­re­ni­ta­tea cla­si­cis­mu­lui fran­cez și tra­diți­i­le ec­ves­tre, to­tul mu­lat pe si­lue­ta New Look

(ta­lie de vi­es­pe și fus­te am­ple), in­tro­du­să de Chris­tian Di­or în 1947. Ma­te­ria­le­le cu im­pri­meu pas­to­ral la­ti­no-ame­ri­can, cen­tu­ri­le-bi­ju­te­rie și ge­nți­le com­plet bro­da­te au fost pu­se în evi­de­nță de o sti­li­za­re sub­ti­lă – pă­rul mo­de­le­lor a fost prins în co­zi de cal joa­se,

ar­hi­tec­tu­ra­le, iar ma­chia­jul a fost mi­ni­ma­list –, efec­tul fi­ind unul pu­ter­nic, de ele­ga­nță nes­tu­dia­tă, vie. O co­le­cție cu ade­vă­rat pen­tru fe­meia pu­ter­ni­că

a zi­le­lor noas­tre.

19

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.