The Buzz:

Ce s-a întâmplat cool și demn de me­nți­o­nat în pe­ri­oa­da asta

Beau Monde - - Contents -

Ter­me­nii slow fas­hi­on și sus­tai­na­ble fas­hi­on sunt ade­sea fo­lo­siți împreu­nă pen­tru a des­crie bran­du­ri­le ca­re pun me­di­ul și bi­ne­le so­cial înain­te în fi­e­ca­re pas al pro­du­cți­ei și dis­tri­buți­ei pro­du­se­lor lor. Deși e ade­sea greu să ig­nori alu­ra se­du­că­toa­re a pi­e­se­lor de fast fas­hi­on, pe ca­re ți le achi­ziți­o­ne­zi la prețuri une­ori ri­di­col de mici, în ul­ti­ma vre­me, cel puțin on­li­ne, mo­da sus­te­na­bi­lă prin­de ari­pi. În fapt, ma­jo­ri­ta­tea bran­du­ri­lor co­nști­in­ci­oa­se so­cial ar tre­bui să-i mu­lțu­me­as­că Insta­gra­mu­lui

pen­tru acest suc­ces. De exem­plu, Fait­hful The Brand are aproa­pe o ju­mă­ta­te de mi­li­on de fani și zeci de mii de su­por­teri în toa­tă lu­mea. Bran­dul, ca­re pro­du­ce etic – fi­e­ca­re pi­e­să es­te pro­du­să în Ba­li, cu aju­to­rul unor teh­nici han­dma­de, fon­da­to­rii uti­li­ze­a­ză și re­sur­se­le și ta­len­tul lo­cal (are drept par­te­neri fa­brici mici, tran­smi­se din ge­ne­rație în ge­ne­rație), su­sți­nând, ast­fel, co­mu­ni­ta­tea și eco­no­mia in­su­lei –, es­te pur­tat de ve­de­te pre­cum Va­nes­sa Hud­gens, Jen­na De­wan, Bel­la Ha­did și Mar­got Rob­bie. Alte bran­duri slow fas­hi­on pe ca­re să le ai în ve­de­re: Spell, Re­for­ma­ti­on, Anthro­po­lo­gie și Au­gus­te The La­bel.

11

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.