Be­au­ty Fi­le:

All Hail, pro­bi­o­ti­ce!

Beau Monde - - Contents - TEXT MĂ­DĂ­LI­NA IONESCU

Da­că nu­mai gândul că vei con­su­ma bac­te­rii vii îți pro­du­ce o sta­re de amețe­a­lă, tre­bu­ie să știi ur­mă­to­rul lu­cru: în ca­zul în ca­re ești fa­nă a iaur­tu­lui, in­ge­re­zi bac­te­rii vii mai tot tim­pul. Be­ne­fi­ci­i­le iaur­tu­lui trec din­co­lo de apor­tul im­por­tant de pro­tei­ne și cal­ciu, bac­te­ri­i­le efi­ci­en­te din com­po­ziția aces­tu­ia aju­tând în lup­ta împo­tri­va in­fla­mă­rii in­tes­ti­na­le - prin neu­tra­li­za­rea sau blo­ca­rea anu­mi­tor to­xi­ne. În ter­meni sim­pli, pro­bi­o­ti­ce­le con­tri­bu­ie în pro­ce­sul de echi­li­bra­re a eco­sis­te­mu­lui di­ges­tiv, du­când la o di­ges­tie mai bu­nă și mai ra­pi­dă.

Știu că nu es­te pri­ma oa­ră când ci­tești că ali­men­tația in­flue­nțe­a­ză ma­siv as­pec­tul pi­e­lii, dar mâncă­ru­ri­le pro­ce­sa­te și car­bo­hi­drații de­ter­mi­nă o înce­ti­ni­re a di­ges­ti­ei și a mo­bi­li­tății in­tes­ti­na­le, ce­ea ce du­ce la o schim­ba­re a ti­pu­ri­lor de bac­te­rii ca­re se gă­sesc în in­te­ri­or: mo­le­cu­le­le ca­re ar tre­bui să ră­mână în in­tes­ti­ne trec în sânge, pro­du­când o in­fla­mație a între­gu­lui sis­tem și cau­zând afe­cți­uni la ni­ve­lul epi­der­mei. Aces­tea se pot ma­ni­fes­ta prin ac­nee, ec­ze­me, roșe­ață sau zo­ne us­ca­te ale pi­e­lii.

„Atât con­su­mul, cât și apli­ca­rea ex­ter­nă au ară­tat efec­te sem­ni­fi­ca­ti­ve asu­pra pi­e­lii”, ex­pli­că dr. Whit­ney Bo­we, un me­dic der­ma­to­log din New York, ca­re a pu­bli­cat mai mul­te stu­dii ce su­sțin ace­as­tă ipo­te­ză și es­te au­to­rul vi­i­toa­rei că­rți „The Be­au­ty of Dir­ty Skin”. Efec­te­le bac­te­ri­i­lor vii sunt vi­zi­bi­le împo­tri­va îmbă­trâni­rii, dar și în lup­ta con­tra bo­li­lor de pi­e­le. Bo­we ara­tă că o do­ză zil­ni­că de pro­bi­o­ti­ce poa­te fi so­luția ide­a­lă pen­tru sto­pa­rea pro­ble­me­lor cu­ta­na­te și își întă­rește cer­ce­tă­ri­le prin im­pac­tul po­zi­tiv pe ca­re îl au

și pro­du­se­le de skin­ca­re for­mu­la­te pe ba­za unor ast­fel de in­gre­di­en­te. Ce­ea ce ne aju­tă și mai mult es­te că nu­me­roa­se bran­duri de be­au­ty au îmbrățișat tren­dul, lan­sând tra­ta­men­te, cre­me și se­ru­muri cu pro­bi­o­ti­ce Pro­mi­si­u­nea lor? Să ți­nă mi­cro­bi­o­mul na­tu­ral al pi­e­lii - un set-up de bac­te­rii, fun­gi și vi­ru­suri - în echi­li­bru per­fect, de­par­te de efec­te ne­ga­ti­ve, ca sen­zația de us­că­ci­u­ne, des­hi­dra­ta­rea sau îmbă­trâni­rea pre­ma­tu­ră.

De la fru­mu­sețea din in­te­ri­or…

Nu știu da­că ai apu­cat să-ți ve­zi pi­e­lea la mi­cros­cop. Mă gândesc că, într-un fel, es­te mai bi­ne pen­tru ti­ne, pen­tru că es­te unul din­tre ce­le mai te­ri­fian­te re­a­li­ty show-uri. Pen­tru că așa se poa­te ob­ser­va cam cât de mul­te fi­i­nțe in­vi­zi­bi­le ochi­u­lui se târăsc pe noi și prin noi exact atâtea soi­uri de vi­e­tăți sunt pe Pă­mânt. Noi in­te­ra­cți­o­năm cu aces­te spe­cii doar la ni­vel mi­cro­bi­o­tic. Ce­le mai mul­te mi­croor­ga­nis­me fac par­te din noi - apro­xi­ma­tiv 5%, dar pro­cen­tul poa­te va­ria în fun­cție de greu­ta­te, ra­por­ta­tă la di­ver­si­ta­tea flo­rei bac­te­ri­e­ne. În cor­pul unui adult să­nă­tos, nu­mă­rul ge­ne­lor mi­cro­bi­e­ne îl de­pășește de 150 de ori pe cel al ge­ne­lor uma­ne și ne con­sti­tu­ie mi­cro­bi­o­mul, așa cum ge­ne­le for­me­a­ză ge­no­mul. Cu mul­te din­tre aces­te bac­te­rii fun­cți­o­năm în sim­bi­o­ză. Ce­ea ce înse­am­nă că, prac­tic, nu am pu­tea trăi fă­ră ele.

Pe cât de pa­ra­do­xa­lă, pe atât de sim­plă es­te ecuația: pu­te­rea sis­te­mu­lui nos­tru imu­ni­tar es­te di­rect pro­po­rți­o­na­lă cu nu­mă­rul de mi­cro­bi pe ca­re îi avem în or­ga­nism - the mo­re the mer­ri­er! Fă­ră aju­to­rul bac­te­ri­i­lor nu am pu­tea să di­ge­răm le­gu­me­le, să fa­cem bi­o­sin­te­za vi­ta­mi­ne­lor sau să ne apă­răm de pa­ra­ziții dău­nă­tori de la ni­ve­lul pi­e­lii sau al mu­coa­se­lor. Ele joa­că un rol im­por­tant chiar și în dez­vol­ta­rea sis­te­mu­lui ner­vos. Ce le dăm la schimb? Ce­lu­le­le moar­te de la su­pra­fața epi­der­mei, iar în ca­zul flo­re­lor, un me­diu umed și întu­ne­cat. În ce­ea ce pri­vește flo­ra cu­ta­na­tă, pi­e­lea fă­ră le­zi­uni es­te co­lo­ni­za­tă de o co­mu­ni­ta­te bo­ga­tă de mi­croor­ga­nis­me pro­prii (mi­cro­bi­o­mul cu­ta­nat), iar di­ver­si­ta­tea aces­to­ra es­te un fac­tor-cheie pen­tru să­nă­ta­tea ex­te­ri­oa­ră. „Mi­cro­bi­o­mul cu­ta­nat cântă­rește 1,5 kg și cu­prin­de 100.000 de mi­liar­de de bac­te­rii. Ro­lul aces­tu­ia es­te ace­la de a sti­mu­la sis­te­mul imu­ni­tar și de a pro­te­ja or­ga­nis­mul împo­tri­va in­fe­cți­i­lor pa­to­ge­ne sau pe­ri­cu­loa­se pen­tru el. Stu­di­i­le au de­mon­strat că di­ver­si­ta­tea mi­cro­bia­nă es­te mai scă­zu­tă în ca­zul oa­me­ni­lor cu der­ma­ti­tă ato­pi­că, spre de­o­se­bi­re de cei ca­re nu su­fe­ră de ace­as­tă afe­cți­u­ne. Con­clu­zia la ca­re s-a ajuns es­te că mi­cro­bi­o­mul cu­ta­nat es­te co-res­pon­sa­bil, împreu­nă cu ba­ri­e­ra cu­ta­na­tă, pen­tru apa­riția der­ma­ti­tei ato­pi­ce”, ex­pli­că o co­mu­ni­ca­re mai ve­che a la­bo­ra­toa­re­lor La Ro­che-Po­say.

… la fru­mu­sețea de la ex­te­ri­or

Cu sco­pul de a aju­ta ace­as­tă co­mu­ni­ta­te mi­cro­bia­nă bo­ga­tă au fost lan­sa­te for­mu­le­le de îngri­ji­re fa­cia­lă. În timp ce une­le pro­du­se co­nțin pro­bi­o­ti­ce (cul­turi vii), pen­tru a apro­vi­zi­o­na pi­e­lea cu bac­te­rii ne­ce­sa­re fun­cți­o­nă­rii op­ti­me, alte­le in­clud pre­bi­o­ti­ce (com­puși ca­re ali­men­te­a­ză bug-uri­le exis­ten­te în epi­der­mă, aju­tându-le să pros­pe­re). Evi­dent, for­mu­le­le de skin­ca­re nu sunt al­că­tu­i­te nu­mai pe ba­ză de mi­cro­bi, ci înglo­be­a­ză și in­gre­di­en­te ce fun­cți­o­nea­ză în si­ner­gie cu bac­te­ri­i­le vi­ta­le pi­e­lii. La­bo­ra­toa­re­le La Ro­che-Po­say au gă­sit so­luția pen­tru pi­e­lea aler­gi­că, vul­ne­ra­bi­lă și iri­ta­tă, fă­când ca apa ter­ma­lă să de­vi­nă me­di­ul pro­pi­ce pen­tru dez­vol­ta­rea bac­te­ri­i­lor vii efi­ci­en­te. Eli­za­beth Arden a pus ba­ze­le unei teh­no­lo­gii de­nu­mi­te tyn­dal­li­za­re (tyn­dal­li­za­ti­on), pen­tru a ge­ne­ra încăl­zi­rea ce­lu­le­lor bac­te­ri­e­ne, cu sco­pul de a uci­de, ast­fel, po­te­nția­lii con­ta­mi­na­tori de la ni­ve­lul pi­e­lii. Apoi, cer­ce­tă­to­rii de la Anda­lou Na­tu­rals au dez­vol­tat un com­plex din ce­lu­le stem din fruc­te, pe ca­re l-au com­bi­nat cu vi­ta­mi­na C și pro­bi­o­ti­ce, pen­tru a su­sți­ne vi­ta­li­ta­tea pi­e­lii prin su­port en­zi­ma­tic. Iar Mot­her Dirt, bran­dul su­sți­nut de com­pa­nia AOBi­o­me, a gă­sit pro­bi­o­ti­ce din sol, pe ca­re le rein­tro­du­ce în epi­der­mă, pen­tru a dez­vol­ta di­ver­si­ta­tea mi­cro­bia­nă - mai exact, aces­te bac­te­rii fo­lo­sesc tran­spi­rația pro­prie ca pre­bi­o­tic, tran­sfor­mândo în mo­le­cu­le cu pro­pri­e­tăți an­ti­bac­te­ri­e­ne și an­ti­in­fla­ma­toa­re.

Ca o pa­ran­te­ză, atunci când vi­ne vor­ba des­pre echi­li­bra­rea mi­cro­bi­o­mu­lui cu­ta­nat, ex­pe­rții sunt de pă­re­re că tre­bu­ie, pen­tru înce­put, să iden­ti­fi­căm ti­pul de bac­te­rii vii cu ca­re aces­ta se înțe­le­ge pe de­plin, ast­fel încât să ve­dem efec­te vi­zi­bi­le și de lun­gă du­ra­tă. De exem­plu, Nis­tro­so­mo­nas eu­trop­hia echi­li­bre­a­ză pH-ul pi­e­lii, Lac­to­ba­cil­lus rham­no­sus HN001 și Lac­to­ba­cil­lus fer­men­tum VRI-003 PCC aju­tă în ca­zul iri­tați­i­lor sau al aler­gi­i­lor cu­ta­na­te, Vi­tre­os­ci­lia fi­li­for­mis con­tri­bu­ie la ame­li­o­ra­rea us­că­ci­u­nii, Strep­to­coc­cus ther­mop­hi­lus îmbu­nă­tățește ni­ve­lul hi­dra­tă­rii și încu­ra­je­a­ză reți­ne­rea apei în țe­su­turi, Lac­to­ba­cil­lus aci­dop­hi­lus se com­por­tă ca un scut so­lar, pre­venind ri­du­ri­le for­ma­te din cau­za soa­re­lui. Iar aces­tea sunt nu­mai câte­va exem­ple la o pri­mă mână.

Da, mul­te stu­dii sunt, mo­men­tan, într-o fa­ză in­ci­pi­en­tă, ce­ea ce te poa­te de­ter­mi­na să fii puțin scep­ti­că, dar te asi­gur că aces­te in­gre­di­en­te nu sunt doar si­gu­re, ba chiar de­vin ex­trem de să­nă­toa­se pen­tru pi­e­le. Mai să­nă­toa­se de­cât cla­si­ce­le sub­sta­nțe an­ti­bac­te­ri­e­ne. Și da­că nu ești pre­gă­ti­tă încă să te îmbarci în ace­as­tă no­uă că­lă­to­rie cu­ta­na­tă, con­su­mă cât mai des iaurt, che­fir, ci­o­co­la­tă nea­gră, var­ză mu­ra­tă, ce­ai kom­bu­cha, brânză ma­tu­ra­tă, cur­ti­do, mi­so (pas­tă de soia ce­le­bră în bu­că­tă­ria ja­po­ne­ză) sau mi­croal­ge (spi­ru­li­nă sau chlo­rel­la).

Mas­că de fațăSu­per­start Pro­bi­o­tic Boost,Eli­za­beth Arden, 268 lei

Fond de ten Red­ness So­lu­ti­ons, Cli­ni­que, 175 lei

Spray cu pro­bi­o­ti­ce AO+ MIST, Mot­her Dirt, 196 lei (shop. mot­her­dirt.com Bal­sam an­ti­i­ri­tații Li­pi­kar Bau­me AP+, La Ro­chePo­say, 73 lei

Cre­mă Re­ne­wal Cre­am Pro­bi­o­tic+ C, Anda­lou Na­tu­rals, 95 lei(Se­com)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.