BUSTIERA STRUCTURATĂ

Beau Monde - - The Buzz -

Da­că ace­as­tă pi­e­să de len­je­rie in­ti­mă cu au­ră mis­te­ri­oa­să a su­bli­niat

cor­pul fe­mei­lor încă din vre­mea Re­naște­rii, a tre­bu­it să aștep­tăm până în anii ’90 pen­tru

a o pur­ta pe post de top de si­ne stă­tă­tor, și asta grație Ma­don­nei,

ca­re a de­cis să o tran­sfor­me în ele­ment ce nu mai tre­bu­ie să ră­mână as­cuns sub hai­ne. Du­pă ce a pre­luat pos­tu­ra de hit, bustiera a de­venit

apoi un ele­ment ese­nțial în fi­e­ca­re co­le­cție – se­zo­nul aces­ta ne-au plă­cut

pro­pu­ne­ri­le ca­sei Cus­hnie et Ochs – și în opți­u­ni­le ve­de­te­lor pen­tru co­vo­rul roșu. În ver­si­u­ne fa­ta­lă la Kar­lie Kloss sau, mai

de­gra­bă, ca­sual la Bel­la Ha­did, bustiera se po­tri­vește per­fect în

ori­ce ți­nu­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.