TOP 3

Beau Monde - - Culture Mix -

Ce­le mai bu­ne fil­me-con­cert din toa­te tim­pu­ri­le

Un gen de ci­ne­ma­to­gra­fie mu­zi­ca­lă ce da­te­a­ză din 1948 (pri­mul film-con­cert cre­at vre­o­da­tă es­te Con­cert Ma­gic, cu vi­o­lo­nis­tul Ye­hu­di Me­nu­hin), fil­mul-con­cert es­te o co­la­bo­ra­re ce unește ce­le mai bu­ne ca­li­tăți ale ci­ne­ma­to­gra­fi­ei și mu­zi­cii. Nu toa­te reușesc însă să tran­smi­tă acea emoție a unui con­cert li­ve și să ne fa­că să ne si­mțim ca și cum am fi în fața sce­nei cu bri­che­ta flu­tu­rând în aer. Avem însă trei pe re­pe­at, la ca­re ne întoar­cem întot­de­au­na.

T.A.M.I Show, 1964

Ja­mes Brown nu a avut ni­ci­o­da­tă opor­tu­ni­ta­tea de a-și pre­zen­ta ta­len­tul pe ma­re­le ecran. Si­gur,

Dan Ayk­royd i-a ofe­rit ro­luri în The Blues Brot­hers, Doc­tor De­troit și Blues Brot­hers 2000, dar ar­tis­tul ca­re-l con­si­de­ra pe Elvis pri­e­ten la ca­ta­ra­mă nu e pri­mit ni­ci­o­da­tă – pro­ba­bil din cau­za ra­sis­mu­lui – un show ca Jail­ho­u­se Rock. Dar avut însă un mo­ment epic în The T.A.M.I Show, pri­mul film-con­cert de rock cu gi­ga­nți pre­cum The Be­a­ch Boys, The Mi­ra­cles, The Su­pre­mes, Mar­vin Gaye și The Rol­ling Sto­nes. Fie că se arun­ca în ge­nun­chi sau își mișca pi­ci­oa­re­le cu atât de ma­re re­pe­zi­ci­u­ne că abia pu­tea fi sur­prins pe ca­me­ră, show-ul său pa­si­o­nal (a cântat un me­dley între Pri­sor of Lo­ve și Ple­a­se Ple­a­se Ple­a­se) a cap­tu­rat ate­nția și a dus pu­bli­cul în de­lir.

Stop ma­king sen­se, 1984

Fil­mul do­cu­men­te­a­ză tur­neul tru­pei Tal­king He­ads în spri­ji­nul ce­lor mai bun al­bum al lor din toa­te tim­pu­ri­le – Spe­a­king in Ton­gues

- și ex­ce­le­a­ză grație con­cer­te­lor li­ve fan­tas­ti­ce, cap­tu­ra­te exem­plar de Jo­nat­han Dem­me, re­gi­zo­rul fil­mu­lui, și echi­pa sa, prin­tre ca­re se nu­mă­ră și Jor­dan Cro­nen­weth, cel ca­re a lu­crat și pen­tru Bla­de Run­ner. Împreu­nă au reușit să-l tran­sfor­me în mai mult de­cât un sim­plu film-con­cert, du­cându-l la rang de pro­dus ar­tis­tic.

The Last Wal­tz, 1978

Un dis­clai­mer la înce­pu­tul fil­mu­lui in­sis­tă că ”ACEST FILM TRE­BU­IE ASCULTAT CU SUNETUL LA MA­XIM!”. Ce ur­me­a­ză e unul din­tre ce­le mai in­cre­di­bi­le se­turi de per­for­ma­nțe pu­se vre­o­da­tă pe film. Du­pă 16 ani de tur­nee, The Band s-au de­cis să se re­tra­gă, așa că au orga­ni­zat un con­cert de adio im­pre­si­o­nant, ca­re a avut loc la The Win­ter­land Bal­lroom din San Fran­cis­co de Zi­ua Re­cu­noști­nței. Prin­tre ar­tiștii ca­re au apă­rut pe sce­nă se nu­mă­ră Bob Dy­lan, Mud­dy Wa­ters, Eric Clap­ton, Joni Mit­chell, Neil Yo­ung și mu­lți alții. Între­a­ga afa­ce­re a fost sur­prin­să pe sti­clă de Mar­tin Scor­se­se. Nu exis­tă ce­va mai bun.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.