8. Șu­vițe stră­lu­ci­toa­re

Beau Monde - - Beauty -

O ate­nție spe­cia­lă, în an­sam­blul so­lar, es­te des­ti­na­tă pă­ru­lui, ca­re, la con­tac­tul cu tem­pe­ra­tu­ri­le ex­ce­si­ve și cu agre­si­u­nea ra­diați­i­lor so­la­re, poa­te da sem­ne de fra­gi­li­ta­te, în spe­cial da­că te vop­sești des sau da­că ape­le­zi, du­pă fi­e­ca­re spă­la­re, la in­stru­men­te de sty­ling pe ba­ză de căl­du­ră ter­mi­că. Ape­le­a­ză la pro­du­se ca­re să me­nți­nă fi­re­le de păr hi­dra­ta­te și pro­te­ja­te și ca­re să le îmbu­nă­tățe­as­că tex­tu­ra și lu­mi­no­zi­ta­tea. Nu ne­gli­ja scal­pul, căci în lu­ni­le to­ri­de poa­te de­ve­ni mai sen­si­bil și mai re­ac­tiv, cau­zând iri­tații, mă­tre­ață sau alte ne­plă­ceri fo­lo­sește for­mu­le fă­ră sul­fați și pa­ra­beni, pe ca­re să le clă­tești pe înde­le­te, și re­cur­ge la tra­ta­ment de­to­xi­fiant.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.