AI PU­TEA SĂ TRĂIEȘTI FĂ­RĂ CA­FEA?

Beau Monde - - Advertorial -

Pe mă­su­ră ce încăl­zi­rea glo­ba­lă și tem­pe­ra­tu­ri­le din ce în ce mai cres­cu­te ame­ni­nță cul­ti­va­rea

ca­fe­lei, oa­me­nii de ști­i­nță cau­tă mo­duri de a mi­ni­mi­za im­pac­tul asu­pra pro­du­cți­ei de ca­fea. Pen­tru că, da­că e să fiu sin­ce­ră, îmi ima­gi­nez lu­mea schim­bându-se în mul­te fe­luri în vi­i­tor, dar

în ni­ci­u­nul din sce­na­ri­i­le năs­co­ci­te cu min­tea nu exis­tă di­mi­neți fă­ră aro­ma ca­fe­lei pre­fe­ra­te.

Pes­te câte­va de­ce­nii, ca­na abu­rin­dă de ca­fea din ca­re sor­bi acum poa­te nu va mai avea ace­lași gust. Sau poa­te nu va mai exis­ta de­loc. Încăl­zi­rea glo­ba­lă, ni se co­mu­ni­că pe un ton alar­mist, ame­ni­nță preți­oa­se­le boa­be, fă­cându-i pe sa­va­nți să mun­ce­as­că pen­tru gă­si­rea mo­du­ri­lor po­tri­vi­te de a fa­ce ar­bo­re­le de ca­fea mai adap­ta­bil, fă­ră a-i di­mi­nua însă ca­li­ta­tea. Mi­si­u­nea lor nu­mă­rul unu? Să sal­ve­ze spe­cia - și ru­ti­ne­le de zi cu zi ale tu­tu­ror oa­me­ni­lor – me­nți­nând gus­tul și aro­ma ca­fe­lei la fel de inten­se.

NESCAFE, prin Iniția­ti­va NESCAFE și Far­mer Con­nect, pu­ne umă­rul la re­zol­va­rea aces­tei pro­ble­me, aju­tând fer­mi­e­rii să cre­as­că cul­turi via­bi­le și să­nă­toa­se și asi­gu­rându-se că pro­ce­sul cul­ti­vă­rii ca­fe­lei con­ti­nuă să fie sus­te­na­bil. Pen­tru a tran­sfor­ma acest obi­ec­tiv lău­da­bil în re­a­li­ta­te, NESCAFE s-a ală­tu­rat Rain­fo­rest Allian­ce, The Sus­tai­na­ble Agri­cul­tu­re Net­work (SAN) și Com­mon Co­de for the Cof­fee Com­mu­ni­ty (4C) pen­tru a se asi­gu­ra de înde­pli­ni­rea stan­dar­de­lor de sus­te­na­bi­li­ta­te re­cu­nos­cu­te la ni­vel in­ter­nați­o­nal, ri­di­când stan­dar­de­le de pro­du­cție în fi­e­ca­re eta­pă a pro­du­cți­ei ca­fe­lei, de la plan­tație până la tur­na­rea preți­oa­sei li­cori în ca­na ta pre­fe­ra­tă. Așa că te poți re­la­xa (cu o ca­fea?) pen­tru că te vei pu­tea ba­za mu­lți ani de acum înco­lo pe bău­tu­ra ce te aju­tă să su­pra­vi­ețu­i­ești di­mi­neți­lor pe fu­gă și să pri­mești fi­e­ca­re pro­vo­ca­re cu ener­gie și bu­nă dis­po­ziție.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.