Ma­xi­mum de hi­dra­ta­re

Beau Monde - - Beauty -

La­bo­ra­toa­re­le Vi­chy au fă­cut cer­ce­tări com­ple­xe în ce­ea ce pri­vește im­pac­tul ex­po­zo­mu­lui asu­pra pi­e­lii, iar re­zul­ta­te­le obți­nu­te au con­dus la lan­sa­rea unui pro­dus de îngri­ji­re ex­ce­lent, Mi­néral 89. Aces­ta com­bi­nă 89% Apă Ter­ma­lă Mi­ne­ra­li­zan­tă Vi­chy și acid hia­lu­ro­nic de ori­gi­ne na­tu­ra­lă, pen­tru un efect op­tim de hi­dra­ta­re, reum­ple­re și for­ti­fi­ca­re. Cu o for­mu­lă sub for­mă de gel-boos­ter, Mi­néral 89 se po­tri­vește cu pi­e­lea atât a fe­mei­lor, cât și a băr­bați­lor, fi­ind o va­rian­tă ide­a­lă pen­tru îngri­ji­rea epi­der­mei sen­si­bi­le și chiar a con­tu­ru­lui ochi­lor, de­oa­re­ce es­te lip­si­tă de par­fum, co­lo­ra­nți, si­li­con, pa­ra­beni și al­cool eti­lic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.