The Girl:

Gil­da Ambro­sio

Beau Monde - - Contents -

Ju­mă­ta­tea bran­du­lui Atti­co și un IT girl cu mai mult de 312.000 de fol­lo­weri pe Insta­gram, Gil­da Ambro­sio es­te, la vârsta de nu­mai 26 de ani, una din­tre ce­le mai in­fluen­te per­so­na­li­tăți din lu­mea mo­dei. Năs­cu­tă la Na­po­li, a cres­cut încon­ju­ra­tă de mo­dă în bo­u­ti­que-ul pă­ri­nți­lor săi, unde îi plă­cea să îmbra­ce ma­ne­chi­ne­le, des­co­pe­rin­du-și ast­fel pa­si­u­nea pen­tru sty­ling. Mai târziu a stu­diat de­sig­nul ves­ti­men­tar la Insti­tu­tul Ma­ra­goni și a înce­put să se fa­că re­mar­ca­tă pe stră­zi­le ma­ri­lor ca­pi­ta­le ale mo­dei da­to­ri­tă sti­lu­lui său îndrăz­neț și eclec­tic, dar

și ima­gi­nii im­pe­ca­bi­le ca­re adu­ce amin­te de mu­ze ita­li­e­ne pre­cum Anna Mag­nani, Sop­hia Lo­ren sau Vir­na Li­si,

ca­re du­pă cum de­cla­ră chiar ea, au fost întot­de­au­na o ade­vă­ra­tă sur­să de in­spi­rație pen­tru loo­kul său. În vi­i­tor, Gil­da pla­ni­fi­că să tran­sfor­me Atti­co într-un brand de li­fes­ty­le, iar noi o vom ur­mări cu in­te­res, la fel cum îți

re­co­man­dăm și ție!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.