Cul­tu­re Mix:

Fil­me, că­rți, se­ria­le și mu­zi­că

Beau Monde - - Contents -

02-05.08

UNTOLD

Va­ra e împânzu­i­tă de fes­ti­va­luri de mu­zi­că, iar Untold es­te cel pe ca­re nu tre­bu­ie să-l ra­te­zi da­că ești fan mu­zi­că elec­tro­ni­că. Orga­ni­zat în Cluj Na­po­ca, fes­ti­va­lul es­te de­ja la a pa­tra ediție iar anul aces­ta poți dan­sa pe so­und-ul unor ar­tiști pre­cum The Chain­smo­kers, Bo­no­bo, Armin Van Buu­ren, Di­plo, Ky­go, Paul Kal­kbren­ner și Pen­du­lum.

11-12.08

Sum­mer Well

Ca în fi­e­ca­re an, re­zer­vă-ți do­uă zi­le în au­gust pen­tru a le pe­tre­ce pe do­me­ni­i­le Știr­bei din Buf­tea, unde se des­fășoa­ră Sum­mer Well, fes­ti­va­lul pe ca­re re­da­cția Be­au Mon­de îl aște­ap­tă cu cel mai ma­re en­tu­ziasm. Vom fi în pri­mul rând la The Kooks, Ci­ga­ret­tes After Sex, Ko­da­li­ne și HMLTD.

Elec­tric Cas­tle

Sin­gu­rul eveni­ment din Ro­mânia ca­re ofe­ră o ex­pe­ri­e­nță com­ple­tă de fes­ti­val, îmbi­nând mu­zi­ca, teh­no­lo­gia, pa­tri­mo­ni­ul și cul­tu­ra alter­na­ti­vă, Elec­tric Cas­tle es­te orga­ni­zat pe in­cre­di­bi­lul do­me­niu al Cas­te­lu­lui Ban­ffy din Tran­sil­va­nia și dis­pu­ne de cea mai ma­re su­pra­față de fes­ti­val din ța­ră. Prin­tre ar­tiștii con­fir­mați pen­tru ediția de anul aces­ta se nu­mă­ră: Da­mian Mar­ley, Lon­don Gram­mar, Net­sky, Va­len­ti­no Kahn, Wolf Ali­ce, San Ho­lo și mu­lți alții.

30.06

Swi­mat­hon Bu­cu­rești

Pes­te 400 de oa­meni din Bu­cu­rești strâng bani și înoa­tă pen­tru co­pi­lă­rie fă­ră tu­ber­cu­lo­ză; o bi­ci­cle­ta pen­tru Ta­vi; me­se cal­de pen­tru co­pi­ii din Fe­ren­tari; pen­tru stu­de­nți, vi­i­tori an­tre­pre­nori. Îno­tă­to­rii nu sunt spor­ti­vi pro­fe­si­o­niști, ci oa­meni obișnu­iți, de toa­te vârste­le, ca­re își do­resc să strângă bani și să înoa­te pen­tru un proi­ect în ca­re cred. Cam­pa­nia de do­nații pen­tru ce­le 25 de proi­ec­te înscri­se se des­fășoa­ră între 30 mai – 31 iu­lie 2018. Do­nați­i­le se pot fa­ce pe plat­for­ma 2018.swi­mat­hon­bu­cu­res­ti.ro, la se­di­ul Fun­dați­ei Co­mu­ni­ta­re Bu­cu­rești sau pe 30 iu­nie, la ba­zin. Cam­pa­nia se va pre­lun­gi și du­pă eveni­ment, iar do­nații se vor fa­ce până cel târziu pe 31 iu­lie.

Te­a­tru sub Lu­nă

Sin­gu­rul fes­ti­val de te­a­tru in­de­pen­dent în aer li­ber, ca­re are loc la Quan­tic în Bu­cu­rești, se află la a pa­tra ediție și reu­nește sub ce­rul li­ber at­mos­fe­ra proas­pă­tă a unei pi­e­se de te­a­tru bi­ne re­gi­za­te și încânta­rea unei seri de jazz sau ca­fé-con­cert, toa­te fru­mos con­tu­ra­te cu ex­po­ziții de pic­tu­re, de­sen, cos­tu­me și sculp­turi în lemn.

28.07

L’Spu­ma Be­a­ch

Par­ty: Fir­st

Chap­ter

Ne ve­dem la Mo­kai Be­a­ch în Ma­maia pen­tru a se­a­ră cu mul­tă spu­mă, dis­tra­cție și mul­te sur­pri­ze. E pri­ma eta­pă a unui eveni­ment ca­re în mod clar se va re­gă­si apoi în lis­ta ta de must ha­ve-uri es­ti­va­le.

ADRIFT

O su­pe­re­roi­nă în lup­tă cu oce­a­nul

Într-un fel, Shai­le­ne Woo­dley sim­te că nu se re­gă­sește în con­ver­sați­i­le des­pre ne­voia mai mul­tor ro­luri de fe­mei pu­ter­ni­ce la Hol­ly­wood. Pen­tru ac­trița din Adrift, fap­tul că por­tre­ti­ze­a­ză o fe­meie de 24 de ani ca­re a su­pra­vi­ețu­it 41 de zi­le pi­er­du­tă în oce­an es­te încă un exem­plu al mul­ti­ple­lor ro­luri de fe­mei tari pe ca­re le-a ju­cat de-a lun­gul ca­ri­e­rei. Di­fe­re­nța e că po­ves­tea lui Ta­mi Oldham, per­so­na­jul pe ca­re îl in­ter­pre­te­a­ză, chiar s-a întâmplat. Iar fil­mul spu­ne po­ves­tea ade­vă­ra­tă a erois­mu­lui ne­clin­tit al aces­teia în cel mai re­al mod po­si­bil – fi­ind fil­mat pe ma­re, un­de­va lângă Fi­ji. ”E im­por­tant să spu­nem aces­te po­vești. Acest film era im­por­tant în anii op­tzeci; era im­por­tant în anii no­uă­zeci și to­tuși nu s-a fă­cut. Mă bu­cu­ră că s-a fă­cut acum, mai ales că e un mo­ment când se dis­cu­tă in­tens ace­as­tă tran­ziție că­tre echi­li­bra­rea ro­lu­ri­lor fe­mi­ni­ne pu­ter­ni­ce și mă simt mândră că, într-un fel, spri­jin ace­as­tă lup­tă”, spu­ne Shai­le­ne. Bal­ta­sar Kor­ma­kur, re­gi­zo­rul fil­mu­lui, nu a ci­tit sce­na­ri­ul prin­tr-o len­ti­lă a se­xu­lui pro­ta­go­nis­tei po­veștii, fi­ind pur și sim­plu atras de fo­rța ei in­te­ri­oa­ră și ex­te­ri­oa­ră. ”Apoi am înce­put să mă gândesc și să-mi dau se­a­ma că sunt foar­te puți­ne fil­me cu fe­mei ca­re lup­tă împo­tri­va na­tu­rii. În ge­ne­ral sunt băr­bați – cu băr­bi im­pu­nă­toa­re și ex­pe­ri­e­nțe vi­o­len­te, ce le con­stru­i­esc ca­rac­te­rul. M-am bu­cu­rat că am opor­tu­ni­ta­tea de a fa­ce un film des­pre o su­pe­re­roi­nă ca­re nu are ne­voie de o man­tie pen­tru a-și asu­ma ti­tu­la­tu­ra.” Pre­mi­e­ra în Ro­mânia pe 27 iu­lie.

THREE FA­CES

Arta în fața tra­diți­ei

La trei ani du­pă Ta­xi Te­he­ran, re­gi­zo­rul ira­nian Ja­far Pa­na­hi re­vi­ne în fața și în spa­te­le ca­me­rei cu Three Fa­ces, un film în ca­re ames­te­că din nou re­a­li­ta­tea cu fi­cți­u­nea. Inter­pre­tându-se pe si­ne, el și cu ce­le­bra ac­triță Beh­naz Ja­fari mers într-un să­tuc de mun­te pen­tru a gă­si o fa­tă ca­re-i tri­mi­se­se ac­triței un clip vi­deo alar­mant. În pra­gul si­nu­ci­de­rii, ace­as­ta îi ce­ru­se aju­to­rul ac­triței pen­tru a scă­pa de fa­mi­lia sa con­ser­va­toa­re. Ci­neas­tul clan­des­tin, că­ru­ia îi es­te in­ter­zis să mun­ce­as­că și să că­lă­to­re­as­că, se agață de po­ves­tea aces­tei ado­les­cen­te pen­tru a foi­le­to­na tra­diți­i­le an­ces­tra­le ale ță­rii sa­le, ca­re ade­sea fac rău li­ber­tăți­lor ar­tis­ti­ce și in­di­vi­dua­le. Fil­mul a câști­gat pre­mi­ul pen­tru sce­na­riu în ca­drul ediți­ei din 2018 a Fes­ti­va­lu­lui de Film de la Can­nes.

EMILIA CLARKE

De­ja le­gen­da­ră

La fi­nal de mai, a ur­cat pen­tru pri­ma da­tă trep­te­le pa­la­tu­lui unde are loc Fes­ti­va­lul de Film de la Can­nes, grație ro­lu­lui din So­lo, cel mai re­cent epi­sod din sa­ga Star Wars, ca­re a fost pre­zen­tat în afa­ra com­pe­tiți­ei.

Și-a fă­cut de­bu­tul în le­gen­da in­ter­ga­lac­ti­că in­ter­pre­tând ro­lul pri­e­te­nei din co­pi­lă­rie ado­ra­tă de Han So­lo în So­lo: A Star Wars Sto­ry. De­ri­vat din pri­me­le epi­soa­de, bloc­kbus­ter-ul des­crie ti­ne­rețea pi­lo­tu­lui Mil­le­ni­um Fal­con, cel mai cool erou al ga­la­xi­ei, ca­re, ju­cat de Alden Ehren­rei­ch, fa­ce aici echi­pă cu fi­de­lul său Chew­bac­ca.

Toc­mai a ter­mi­nat fil­mă­ri­le pen­tru Abo­ve Sus­pi­ci­on, te­ri­bi­la po­ves­te ade­vă­ra­tă a unui agent FBI tri­mis într-un orășel din mu­nții Apa­lași ca­re înce­pe o aven­tu­ră cu o lo­cal­ni­că să­ra­că (in­ter­pre­ta­tă de Emilia Clarke), ca­re de­vi­ne spi­oa­na sa. To­tul se ter­mi­nă de­zas­tru­os însă, cu un scan­dal ca­re zgu­du­ie fun­dați­i­le FBI-ului și cu pri­ma con­dam­na­re a unul agent FBI pen­tru cri­mă.

În cu­rând va spu­ne adio ro­lu­lui mi­tic ce a tran­sfor­mat-o în star de re­nu­me in­ter­nați­o­nal. Al op­tu­lea și ul­ti­mul se­zon Ga­me of Thro­nes, în ca­re o in­ter­pre­te­a­ză pe Da­e­ne­rys Tar­ga­ryen, ma­ma dra­go­ni­lor, va fi di­fu­zat în apri­lie 2019.

UN SUC­CES ANUNȚAT

Cu mai mult de 125 de mi­li­oa­ne de uti­li­za­tori în pes­te 190 de țări și 140 de mi­li­oa­ne de ore de vi­zi­o­na­re zil­nic, Net­flix, li­der mon­dial al di­ver­tis­men­tu­lui on­li­ne, are o crește­re de-a drep­tul in­so­len­tă, lu­cru ca­re-i aju­tă să pu­nă în sce­nă din ce în ce mai mul­te pro­du­cții ori­gi­na­le – 8 mi­liar­de de do­lari in­ves­tiți în 2018, adi­că mai mult de­cât un stu­dio de la Hol­ly­wood! Ia­tă ale­ge­ri­le noas­tre pen­tru pe­ri­oa­da ca­re ur­me­a­ză.

Eveni­ment.

E vor­ba, fă­ră doar și poa­te, de re­veni­rea – anul vi­i­tor – a se­ria­lu­lui Mo­ney Heist (se­zo­nul trei). Pro­fe­so­rul și echi­pa sa de gan­gsteri con­ti­nuă ja­fu­ri­le. Se­ria­lul spa­ni­ol cu suc­ces mon­dial sur­prin­ză­tor des­crie, de-a lun­gul a mai mul­te zi­le, sa­ga unui atac ge­nial, pla­ni­fi­cat până în ce­le mai mici de­ta­lii.

No­u­tăți.

Eli­te, un nou se­rial spa­ni­on cu trei din­tre ac­to­rii din Mo­ney Heist – Rio, Den­ver și Ali­son Par­ker, pri­nși de da­ta ace­as­ta în sânul ce­lei mai bu­ne șco­li ibe­ri­ce. Un­de­va în toam­nă ur­me­a­ză să se lan­se­ze Ma­niac, o co­me­die nea­gră psi­ho­lo­gi­că cu Emma Sto­ne și Jo­nah Hill. La fel de aștep­tat es­te și se­ria­lul de co­me­die fran­cez Ge­ne­ra­ti­on Q, re­gi­zat de No­e­mie Sa­glio, cu Zi­ta Han­rot și Sa­bri­na Ou­zani în ro­lu­ri­le prin­ci­pa­le.

Pre­mi­e­re. 1983 – pri­mul thril­ler po­lo­nez. The Pro­tec­tor – pri­mul se­rial turc al plat­for­mei.

Re­veniri.

Glow, Dark, Su­bur­ra, Ozark și Pa­qu­i­ta Sa­las re­vin cu se­zo­nul doi, iar fai­moa­sa tru­pă din Stran­ger Thin­gs cu se­zo­nul trei.

Do­cu­men­ta­re șoc.

Net­flix anu­nță re­a­li­za­rea unui se­rial des­pre ne­nu­mă­ra­te­le com­pli­cații din afa­ce­rea Gre­go­ry, ne­e­lu­ci­da­tă de trei­zeci și pa­tru de ani. Și, de­si­gur, The Stair­ca­se. Ni­ci­un sce­na­rist hol­ly­woo­dian nu ar fi îndrăz­nit să-și ima­gi­ne­ze suc­ce­si­u­nea de răs­tur­nări de si­tuație din afa­ce­rea Pe­ter­son. În 2001, ro­man­ci­e­rul ame­ri­can a fost acu­zat de uci­de­rea soți­ei sa­le, cri­mă pe ca­re aces­ta ar fi mas­cat-o în ac­ci­dent. Re­gi­zo­rul Je­an-Xa­vi­er de Les­tra­de es­te ob­se­dat de mai bi­ne de pais­pre­ze­ce ani de acest do­sar cri­mi­nal. Du­pă un se­rial do­cu­men­tar și un film, re­vi­ne pen­tru a treia oa­ră asu­pra su­bi­ec­tu­lui cu o mini-se­rie de trei epi­soa­de ine­di­te. Ate­nție, poa­te pro­vo­ca de­pen­de­nță!

FANII AU UL­TI­MUL CU­VÂNT

Acum un an, Net­flix anu­nța că se­zo­nul 2 al se­ria­lu­lui Sen­se 8 va fi ul­ti­mul. Dar nu lua­se­ră în cal­cul mo­bi­li­za­rea fa­ni­lor aces­tui thril­ler SF ge­nial. Du­pă nu­me­roa­se pe­tiții on­li­ne și co­men­ta­rii fu­ri­oa­se pe rețe­le­le so­cia­le, Net­flix a sfârșit prin a ce­da și a co­man­da re­a­li­za­rea unui epi­sod fi­nal de do­uă ore, ca pre­miu de con­so­la­re pen­tru fani. Es­te, deci, mo­men­tul să ne luăm la re­ve­de­re de la Sun și No­mi și de la cei­la­lți eroi atât de îndră­giți ai se­ria­lu­lui. La­cri­mi, atâtea la­cri­mi...

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.