Li­fes­ty­le Pe­o­ple:

Than­die New­ton

Beau Monde - - Contents -

Than­die New­ton o in­ter­pre­te­a­ză pe Ma­e­va Mil­lay în Wes­twor­ld, fa­ce par­te din le­gen­da­ra echi­pă Star Wars iar în vi­i­tor o vei ve­dea ală­turi de Na­ta­lie Por­tman și Kit Ha­rin­gton în The De­ath and Li­fe of John F. Do­no­van. Aici ne vor­bește des­pre câte­va din pro­vo­că­ri­le ro­lu­lui din Wes­twor­ld și cum a evo­luat per­so­na­jul său în al doi­lea se­zon al se­ria­lu­lui. Ma­e­ve a tre­cut prin­tr-o că­lă­to­rie in­cre­di­bi­lă în se­zo­nul 1. Ai fost im­pre­si­o­na­tă de pro­po­rți­i­le pe ca­re le-a luat se­ria­lul?

Abso­lut. În ima­gi­na­rea aces­tei lu­mi fu­tu­ris­ti­ce, de­sig­ne­rul de pro­du­cție și echi­pa sa au cre­at un nou mod de a pri­vi lu­cru­ri­le și de a-și ima­gi­na to­tul. Iar Li­sa și Jo­nah au fă­cut tot ce au pu­tut pen­tru a tran­sfor­ma proi­ec­tul într-un os­păț vi­zual pen­tru pu­blic, ce­ea ce îți per­mi­te să te afun­zi în altă re­a­li­ta­te. M-am pi­er­dut în per­so­na­jul din Wes­twor­ld, era foar­te tan­dru. Cred că asta s-a întâmplat pen­tru că ave­am încre­de­re în me­di­ul în ca­re mă aflam și ave­am mul­tă ex­pe­ri­e­nță cu echi­pa. Ei erau cei în fața că­ro­ra am fost de­se­ori goa­lă și vul­ne­ra­bi­lă.

Ce ob­sta­co­le au fost în in­ter­pre­ta­rea lui Ma­e­ve sau a unui ro­bot în ge­ne­ral?

A tre­bu­it să mă duc îna­poi într-un loc al emoți­i­lor sim­ple. Ma­e­ve e aproa­pe ca un co­pil. Într-un fel, îmi amin­tește de Be­lo­ved, când am in­ter­pre­tat un co­pil de 18 luni în cor­pul unei fe­te de 21 de ani. Cred că lu­mea sim­te o apro­pi­e­re față de per­so­na­je­le aces­tea, toc­mai pen­tru că sen­ti­men­te­le lor sunt atât de pu­re și nu sunt co­rup­te. Iar asta îți per­mi­te să ai încre­de­re în atașa­men­tul pe ca­re îl si­mți față de ei, pen­tru că ai încre­de­re în ei. Știi că nu e ni­mic în spa­te­le per­de­lei, to­tul e pe față. Din cau­za asta e ori­bil să ve­zi cum aces­te fi­i­nțe noi trec prin ori­ce fel de di­fi­cul­ta­te. Nu su­port asta. Prin asta am tre­cut des­tul de mult în al doi­lea se­zon.

Știai cum o să se des­fășoa­re se­zo­nul doi înain­te să înce­a­pă?

Pri­mul epi­sod pe ca­re l-am ci­tit a fost com­plet di­fe­rit față de ce cre­de­am că o să se întâmple. A fost șo­cant pen­tru mi­ne. Știu că e doar un se­rial și doar un per­so­naj, dar sunt foar­te pu­ter­ni­ce și re­flec­tă o mu­lți­me din lu­cru­ri­le ca­re se întâmplă în lu­me.

Ți se pa­re că se­ria­lul și mai ales po­ves­tea lui Ma­e­ve sunt bi­zar de pro­fe­ti­ce, având în ve­de­re mișca­rea Me Too?

Da, dar Wes­twor­ld a fost scris în anii ’70 de Mi­cha­el Cri­chton, iar ace­le­ași po­vești sunt re­ci­cla­te la nes­fârșit. Câte Ce­nușă­re­se exis­tă? O mu­lți­me. Eu am lup­tat împo­tri­va vi­o­le­nței asu­pra fe­mei­lor de 20 de ani. Am vor­bit de hă­rțu­i­rea se­xua­lă din in­dus­tria noas­tră când ni­meni nu era pre­gă­tit să con­frun­te aces­te lu­cruri, iar asta mi-a afec­tat ca­ri­e­ra, pri­e­te­ni­i­le. Nu mai eram atât de ușor de an­ga­jat. Nu spun că asta mă fa­ce vreo cam­pi­oa­nă, pen­tru că mi-a pro­vo­cat mul­tă du­re­re. Dar apoi am întâlnit-o pe Eve Ensler și am de­venit ac­ti­vis­tă. În mul­te fe­luri, am întors spa­te­le Hol­ly­wood-ului. Mer­ge­am la Hol­ly­wood ca să mun­cesc, dar ca să fac o schim­ba­re, mer­ge­am la or­ga­ni­zați­i­le im­por­tan­te din lu­me, unde fe­mei­le chiar ave­au ne­voie de aju­tor.

Îți es­te greu ca atunci când te întorci din Afri­ca să de­vii din nou ac­triță și să lu­cre­zi în lu­mea asta?

Nu, de­loc. Pen­tru că ac­trița își ia in­spi­rația din toa­te aces­te lu­cruri. Am spus asta pe sce­nă la So­uth by So­ut­hwest, când m-au între­bat ci­ne m-a in­spi­rat în in­ter­pre­ta­rea lui Ma­e­ve. Iar eu am zis că pen­tru mi­ne, fap­tul că o joc pe Ma­e­ve, un per­so­naj obli­gat să tot moa­ră și să ex­pe­ri­men­te­ze cru­zi­mea la nes­fârșit, evo­că toa­te fe­mei­le din Con­go ca­re au tre­cut prin­tr-o vi­o­le­nță se­xua­lă de ne­des­cris, ca­re le dis­tru­ge. Ele sunt fe­mei­le ca­re m-au in­spi­rat și la ele mă gândesc când o joc pe Ma­e­ve.

Ci­ne anu­me cre­zi că em­pa­ti­ze­a­ză cu Ma­e­ve?

Ori­ci­ne lup­tă pen­tru li­ber­ta­te, lup­tă să fie înțe­les, să își re­ven­di­ce pro­pria per­soa­nă, pro­pria po­ves­te. Să poa­tă spu­ne: Ăsta sunt. Nu ci­ne ai de­cis tu pen­tru mi­ne. E o ex­pe­ri­e­nță pu­ter­ni­că.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.