Me, My Sel­fie & I:

Fe­li Do­no­se

Beau Monde - - Contents -

FE­LI DO­NO­SE

Am ru­gat-o pe ta­len­ta­ta ar­tis­tă să-și fa­că un sel­fie… și să ne spu­nă tot.

1. Ci­ne e ero­ul tău și de ce? Ma­ma. E pri­mul răs­puns ca­re îmi vi­ne în min­te și nu o spun pen­tru că așa e fru­mos să zici. Es­te ini­ma ea, omul ca­re îmi dă pu­te­re atunci când am cea mai ma­re ne­voie, omul ca­re mă iu­bește ne­con­diți­o­nat.

2. De ce ești cel mai mândră?

Man­dră poa­te e prea mult spus, dar sunt mu­lțu­mi­tă și re­cu­nos­că­toa­re de fap­tul că do­ri­nța mea de mic co­pil, ace­ea de a-mi spu­ne gan­du­ri­le prin mu­zi­că, s-a înde­pli­nit. 3. În le­gă­tu­ră cu ce te ta­chi­nea­ză cel mai des pri­e­te­nii?

Că sunt prea dre­a­my și mi­e­roa­să! 4. La ce te-ai gândit înain­te de a ador­mi ase­a­ră?

La ma­ma.

5. Pe ci­ne suni când ești în cri­ză?

Pe stâlpii mei de su­sți­ne­re, știu ei ci­ne sunt!

6. Că­rei me­lo­dii nu-i dai ni­ci­o­da­tă skip?

Am să spun că­rei me­lo­dii îi dau cel mai ade­sea skip și nu pen­tru că nu îmi pla­ce, ci pen­tru că e prea pu­ter­ni­că emoți­o­nal pen­tru mi­ne. Nu am cre­zut că pot spu­ne asta vre­o­da­tă, dar Smi­ley, prin pi­e­sa „Con­fe­si­u­ne”, mi-a atins o coar­dă ex­trem de sen­si­bi­lă. 7. Ce ți-ar plă­cea să șter­gi de pe in­ter­net din tre­cu­tul tău?

Îmi asum tot ce fac. Nu aș șter­ge ni­mic din tre­cu­tul meu, pen­tru că to­tul fa­ce par­te din mi­ne, cu bu­ne și cu re­le. Toa­te ex­pe­ri­e­nțe­le pe ca­re le-am trăit m-au aju­tat să de­vin omul de astă­zi și pen­tru asta sunt re­cu­nos­că­toa­re. De pe in­ter­net aș ster­ge poa­te min­ci­u­ne­le­le sau tex­te­le scoa­se din con­text ca­re îmi ră­nesc oa­me­nii dra­gi.

8. Ci­ne îți da­to­re­a­ză scu­ze?

Nu am aștep­tări de ge­nul aces­ta. Îmi trec ușor prin min­te oa­meni ca­re m-au ră­nit cu voie și fă­ră de voie, dar mă gândesc la ei cu blândețe și iu­bi­re și am un sen­ti­ment de

„te înțe­leg și te-am ier­tat”. E bi­ne une­ori să mai închi­dem ochii. Asta înse­am­nă să faci pa­ce cu ti­ne pen­tru ti­ne de fapt!

9. Spu­ne-mi un se­cret.

Se­cre­te­le sunt pen­tru a fi se­cre­te.

10. Ca­re e cel mai ma­re re­gret al tău?

Aș sta mai mult cu fa­mi­lia.

Da’ tu te joci cu alte fe­te Rațe­le șiVână­to­rii. #eu­sun­tfe­li #ra­te­le­si­va­na­to­rii

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.