Be­au­ty Expert:

Pau­la Be­go­un

Beau Monde - - Contents - TEXT MĂ­DĂ­LI­NA IONESCU

Pau­la Be­go­un. Pau­la es­te cel mai apre­ciat și mai po­pu­lar be­au­ty gu­ru din lu­me, au­to­rul a pes­te 20 de că­rți de fru­mu­sețe – ca­re au de­venit bes­tsel­le­re – și fon­da­to­rul bran­du­lui de skin­ca­re Pau­la’s Choi­ce. Pre­zen­tă re­cent în Ro­mânia, ace­as­ta a de­crip­tat, fă­ră oco­lișuri, ade­vă­ru­ri­le și mi­tu­ri­le in­dus­tri­ei, în ca­drul con­fe­ri­nței The Truth in Be­au­ty.

The Cos­me­tic Cop a venit pen­tru a do­ua oa­ra în ța­ra noas­tră. Pri­ma da­ta s-a întâmplat în 2014, atunci când bran­dul ca­re îi poar­tă nu­me­le s-a lan­sat lo­cal, iar acum pre­ze­nța sa a coin­cis cu pro­mo­va­rea unei noi li­nii cos­me­ti­ce în por­to­fo­liu, de­di­ca­tă lup­tei acer­be cu fac­to­rii po­lua­nți, De­fen­se, des­pre ca­re o să afli mai mul­te în lu­na sep­tem­brie.

The Truth in Be­au­ty su­ma­ri­ze­a­ză toa­te stu­di­i­le de be­au­ty re­cen­te par­cur­se de Pau­la, ală­turi de Bryan Bar­ron (Di­rec­to­rul Di­vi­zi­ei de Skin­ca­re Re­se­ar­ch al Pau­la’s Choi­ce), iar pa­tru din­tre te­o­ri­i­le sa­le ara­tă așa:

Nu exis­tă eli­xi­rul ma­gic: „Unul din­tre ade­vă­ru­ri­le in­dus­tri­ei es­te că me­reu vor fi li­mi­tări. Nu exis­tă pro­du­sul-mi­nu­ne sau in­gre­di­en­tul-mi­nu­ne, indi­fe­rent da­că vor­bim des­pre cre­me de un­ghii sau de față, des­pre ulei­uri ex­tra­se din­tr-o plan­tă afla­tă pe me­le­a­guri puțin ac­ce­si­bi­le. Es­te ne­voie de mai mul­te in­gre­di­en­te pen­tru a da naște­re unui pro­dus bun, ca­re să fie si­no­nim cu să­nă­ta­tea pi­e­lii”, de­cla­ră Pau­la. Nu ai cum să-ți pre­gă­tești pi­e­lea pen­tru soa­re: „Pi­e­lea nu es­te ni­ci­o­da­tă pre­gă­ti­tă să con­cu­re­ze cu soa­re­le. Nu exis­tă cer­ce­ta­re ca­re să afir­me că soa­re­le nu cau­ze­a­ză can­cer. În plus, afec­te­a­ză și alte pă­rți ale cor­pu­lui și gră­bește pro­ce­sul de îmbă­trâni­re pre­ma­tu­ră. 80% din ce­ea

ce cre­dem că es­te îmbă­trâni­re nu es­te îmbă­trâni­re, es­te, de fapt, agre­si­u­nea soa­re­lui. Nu exis­tă bronz să­nă­tos sau sa­fe. Pri­mul mi­nut de ex­pu­ne­re so­la­ră înse­am­nă vă­tă­ma­rea pi­e­lii. Ra­ze­le no­ci­ve ale soa­re­lui pă­trund chiar și prin fe­res­tre, aces­tea de­venind chiar mai dău­nă­toa­re. Da­că nu aplici o cre­mă de pro­te­cție so­la­ră pe față, gât, de­col­teu, mâini (n.red.: de re­gu­lă, pe ce­le mai ex­pu­se zo­ne ale cor­pu­lui), pi­e­lea are de su­fe­rit și se va ale­ge foar­te re­pe­de cu pe­te pig­men­ta­re”, afir­mă be­au­ty gu­rul. Pi­e­lea nu are ne­voie de in­gre­di­en­te

spe­cia­le în tim­pul no­pții: „Unul din­tre stu­di­i­le pe ca­re le-am ci­tit spu­ne că epi­der­ma se re­fa­ce mai bi­ne zi­ua. Une­le din­tre mo­ti­ve­le tre­cu­te în cer­ce­ta­re ar fi că or­ga­nis­mul es­te într-o con­ti­nuă mișca­re, cir­cu­lația sânge­lui es­te ac­ti­vă și tem­pe­ra­tu­ra cor­pu­lui es­te mai ma­re. Deci pi­e­lea nu are ne­voie de in­gre­di­en­te spe­cia­le în tim­pul no­pții, în afa­ră de pro­te­cție so­la­ră. Până la ur­mă, po­lua­rea es­te pre­zen­tă în vi­eți­le noas­tre ori­când, și zi­ua, și noap­tea. Pi­e­lea noas­tră are ne­voie de aju­tor și zi­ua, și noap­tea”, afir­mă Pau­la. Deci, indi­fe­rent de ti­pul pi­e­lii ta­le, de se­zon sau de con­text, in­gre­di­en­te­le eroi­ne pe ca­re ar tre­bui să le iei în ve­de­re, po­tri­vit Pau­lei,

sunt ur­mă­toa­re­le: ce­le hi­dra­tan­te, ce­le cell-com­mu­ni­ca­ting, ce­le ex­fo­lian­te, an­ti­o­xi­da­nții și ce­le de um­ple­re. Evi­dent, ală­turi de pro­te­cție so­la­ră. Fru­mu­sețea pi­e­lii nu es­te con­fe­ri­tă nu­mai de hi­dra­ta­re, ci de un echi­li­bru op­tim al in­gre­di­en­te­lor me­nți­o­na­te mai sus. Pau­la lis­te­a­ză și ce­le no­uă in­gre­di­en­te be­ne­fi­ce pi­e­lii: pep­ti­de, re­ti­nol, acid aze­laic (re­du­ce in­fla­mația, ac­ne­ea și ilu­mi­nea­ză pi­e­lea), aci­zii AHA și BHA, ce­ra­mi­de, vi­ta­mi­na C, an­ti­o­xi­da­nți, acid hia­lu­ro­nic și nia­ci­na­mi­de (cum ar fi vi­ta­mi­na B3). Exfo­li­e­rea te­nu­lui tre­bu­ie să fie me­reu

blândă: „Nu vrem să agre­săm epi­der­ma. Ru­ti­na de îngri­ji­re ar tre­bui să se ba­ze­ze nu­mai pe pro­du­se soft, de­li­ca­te. Nu aș vrea să e gândești la scrub ca la un pro­ce­deu de ex­fo­li­e­re; aces­ta es­te, de fapt, un pas ex­tra de cu­răța­re a pi­e­lii. Sco­pul în ma­te­rie de ex­fo­li­e­re ar tre­bui să fie eli­mi­na­rea ce­lu­le­lor moar­te de la su­pra­fața pi­e­lii exact așa cum se de­fășu­ra pro­ce­sul atunci când epi­der­ma era mai tână­ră. Aici in­ter­vin aci­zii AHA și BHA, de­oa­re­ce aju­tă pi­e­lea să fa­că ce­ea ce fă­cea atunci când era tână­ră. Aces­tea sunt sin­gu­re­le in­gre­di­en­te ca­re asi­gu­ră o îmbu­nă­tăți­re vi­zi­bi­lă a pi­e­lii din acest punct de ve­de­re, une­ori chiar pes­te noap­te”, de­cla­ră expertul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.