No­tes from the Be­au­ty Desk:

Re­co­man­dă­ri­le be­au­ty edi­to­ru­lui

Beau Monde - - Contents -

Pen­tru îngri­ji­rea de se­a­ră, bran­dul -417 îți re­co­man­dă un ri­tual in­ten­siv și re­ge­ne­rant efec­tuat cu aju­to­rul unui pro­dus mul­ti­sen­zo­rial ce ofe­ră re­zul­ta­te ime­dia­te. Be­au­ty Sle­e­ping Cre­am are o for­mu­lă con­cen­tra­tă, in­fu­zând pi­e­lea cu in­gre­di­en­te na­tu­ra­le ac­ti­ve, în timp ce par­fu­mul de plan­te și tex­tu­ra aproa­pe li­chi­dă re­la­xe­a­ză si­mțu­ri­le. Cre­ma co­nți­ne preți­o­sul Com­plex Mi­ne­ral, o com­bi­nație be­ne­fi­că de mi­ne­ra­le ese­nția­le de la Ma­rea Moar­tă, vi­ta­mi­ne­le A, B, C, E și F, împreu­nă cu ex­trac­te din floa­re de mușețel și din frun­ză de ca­me­lie. A do­ua zi chi­pul va ra­dia, va fi com­plet hi­dra­tat și va avea un as­pect odih­nit. Pro­du­se­le -417 sunt dis­po­ni­bi­le exclu­siv în far­ma­ci­i­le Sen­si­blu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.