Re­com­pu­ne ima­gi­nea de pe co­per­tă!

Casa Lux - - Sumar -

Un de­cor cu o DINAMICĂ pu­ter­ni­că es­te lo­cul ide­al în ca­re să te încarci cu ener­gie po­zi­ti­vă. Alter­nea­ză cu­lo­ri­le VIBRANTE în tex­turi uni cu su­pra­fețe cu un pat­tern cât mai ju­cat. Impri­meu­ri­le flo­ra­le sti­li­za­te aduc o no­tă FRESH in­te­ri­o­ru­lui și îi con­fe­ră o au­ră pri­mi­toa­re. Pen­tru ca efec­tul vi­zual să fie unul de im­pact, mer­gi pe ide­ea unor con­tu­ruri pu­ter­ni­ce, da­te de cu­lo­ri­le con­tras­tan­te. Pi­e­se­le de mo­bi­li­er cu li­nii CLARE con­tra­ba­lan­se­a­ză ex­plo­zia de ele­men­te gra­fi­ce. Evi­de­nția­ză echi­li­brul re­zu­mându-te la obi­ec­te de­co­ra­ti­ve cu de­sign mi­ni­ma­list, așe­za­te în gru­pa­je de­li­ca­te. Țe­să­tu­ri­le moi, pre­cum ca­ti­fe­aua sau lâna, vor da un plus de căl­du­ră și de no­blețe de­co­ru­lui.

TONURI JU­CA­TE Co­vor Ter­ra, co­le­cția Gab­beh, din lână.

DE­SIGN MO­DERN Ca­na­pea Gos­sip, de­sign Ser­gio Bi­ce­go, brand Bo­nal­do, cu struc­tu­ră me­ta­li­că și ta­pițe­rie din bum­bac. L 200 x l 85 x h 90 cm • 19.008 lei www.cu­i­bul­de­de­sign.ro

L 240 x l 170 cm 2.399 lei • Bi­o­kar­pet

CERCURI PERFECTE Ma­să Dis­co, brand Bon­tem­pi, din me­tal și sti­clă. Dia­me­tru 110 x h 29 cm 3.186 lei • www.cu­i­bul­de­de­sign.ro

GRAFICĂ INTERESANTĂ Lam­pă sus­pen­da­tă Re­ef, brand Ter­zani, din me­tal. Dia­me­tru 120 x h 100 cm 14.841 lei (fă­ră ta­xe de tran­sport) www.ex­qu­i­sit24.com

RE­TRO ACTUALIZAT Fo­to­liu Eli­sa­bet­te, brand Ca­sa­ma­nia, cu struc­tu­ră din lemn și ta­pițe­rie din bum­bac. L 90 x l 90 x h 78 cm Preț la ce­re­re • Moir

CO­LE­CȚIE NO­UĂ Ta­pet vi­ni­lic mo­del Sao­na, co­le­cția Za­pa­ra, brand Har­le­qu­in. L 1.005 x l 68,6 cm • 508 lei/ro­la La Mai­son

PARFUM ȘI CU­LOA­RE Dra­pe­rie din bum­bac, mo­del Sao­na, co­le­cția Za­pa­ra, brand Har­le­qu­in. l 139 cm • 346 lei/ml La Mai­son

TRANSPARENȚE ȘIC Va­ză Ma­roon, din sti­clă. Dia­me­tru 16 x h 21,5 cm 49 lei • No­bi­la Casa

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.