Vi­ne vre­mea pan­se­luțe­lor! Ce pu­tem fa­ce cu ele?

Din­tre flo­ri­le ca­re ne încântă de la înce­pu­tul pri­mă­ve­rii până toam­na, pan­se­luțe­le se evi­de­nția­ză prin fru­mu­sețe, varietate și o veselie de-a drep­tul con­ta­gi­oa­să. Sin­gu­re sau în tot fe­lul de com­bi­nații, ele sunt de neînlo­cu­it pe te­ra­se și în grădini.

Casa Lux - - Sumar -

Pan­se­luțe­le se cul­ti­vă din se­mi­nțe sau din ră­sa­duri, iar cel mai comod ar fi să cum­peri ră­sa­duri. Ce­le plan­ta­te toam­na sunt prin­se și că­li­te de tre­ce­rea prin iar­nă, ce­le pe ca­re le cum­peri acum au ne­voie de câte­va zi­le ca să se adap­te­ze du­pă mu­ta­re, dar se prind ușor. Ră­sa­du­ri­le înflo­ri­te îți per­mit să re­a­li­ze­zi cu ele ta­blo­ul cro­ma­tic do­rit în gră­di­nă. Ale­ge une­le cu lu­jeri scu­rți și să­nă­toși, cu doar câte­va flori și mu­lți bo­boci. Pre­fe­ră-le pe ce­le în ghi­ve­ce, se prind mai re­pe­de de­cât ce­le cu ră­dă­ci­na nu­dă sau strânsă într-un ba­lot mic de pă­mânt. Chiar da­că au flori fru­moa­se, evită-le pe ce­le cu lăs­tari lun­gi, de­oa­re­ce aceștia sunt o do­va­dă că plan­ta e spre sfârși­tul înflo­ri­rii. Exis­tă o mu­lți­me de soi­uri cu flori de la foar­te mari la foar­te mici, ul­ti­me­le fi­ind tot mai îndră­gi­te. In­di­fe­rent că le plan­te­zi în ron­du­ri­le din gră­di­nă sau în ghi­ve­ce, cu nua­nțe­le te poți ju­ca ori­cum, în fe­lu­ri­te mo­duri, dar nu ames­te­ca pan­se­luțe de ta­lii și mă­ri­mi ale flo­ri­lor di­fe­ri­te. Înde­păr­te­a­ză re­gu­lat flo­ri­le tre­cu­te, ca să înflo­re­as­că înde­lung, și scur­te­a­ză lu­je­rii prea lun­gi, pen­tru ca tu­fe­le să ră­mână com­pac­te. ■

PE TERASA CU PAR­DO­SE­A­LĂ din lemn și mo­bi­li­er în nua­nțe po­to­li­te, pan­se­luțe­le mul­ti­co­lo­re (pu­se în va­se ca­re le aju­tă să se evi­de­nți­e­ze) schim­bă at­mos­fe­ra.

CÂND GRĂDINILE nu sunt încă pline de flori, pan­se­luțe­le de la fe­res­tre­le ca­se­lor sunt încântă­toa­re, fie că le pri­vești de afa­ră, fie din in­te­ri­or.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.