Ba­ri­e­re în ca­lea in­fil­trați­i­lor de apă

Casa Lux - - Sumar -

Hi­droi­zo­la­rea e o te­mă im­por­tan­tă pe șan­ti­e­rul ori­că­rei con­stru­cții. Chiar da­că a fost fă­cu­tă im­pe­ca­bil înain­te de înă­lța­rea ca­sei, în timp pot fi ne­ce­sa­re mici in­ter­venții și re­tușuri. Am reu­nit pen­tru ti­ne so­luții de ul­ti­mă oră pen­tru di­ver­se re­me­dii.

1Exce­sul de umi­di­ta­te es­te dău­nă­tor pen­tru să­nă­ta­tea ca­sei ta­le atunci când apa e lă­sa­tă să-și croias­că drum prin zi­duri, par­do­se­li sau ten­cu­i­e­li. În ca­zu­ri­le fe­ri­ci­te, o ven­ti­la­re bu­nă e su­fi­ci­en­tă, dar când struc­tu­ra ca­sei ris­că să fie afec­ta­tă, ai ne­voie de pro­du­se speciale de hi­droi­zo­la­re. Aces­tea in­tră în acți­u­ne în eta­pe­le de șan­ti­er, când se îna­lță și fi­ni­se­a­ză clă­di­rea, dar pot fi ne­ce­sa­re și la mult timp du­pă inau­gu­ra­rea ei. Ori­cât de bu­nă ar fi hi­droi­zo­lația iniția­lă, nu poți pre­ve­dea ce se întâmplă în timp. Pro­du­se de căp­tuși­re iniția­lă și pro­du­se de ava­rie sunt reu­ni­te în aces­te pa­gini și sunt gru­pa­te pe pă­rți ale ca­sei un­de in­ter­venția lor e efi­ci­en­tă.

2În or­di­nea eta­pe­lor de ri­di­ca­re a unei case, fun­dația sau so­clul re­pre­zin­tă lo­cul un­de sunt ne­ce­sa­re ce­le mai am­ple in­ter­venții de hi­droi­zo­la­re. Aici tre­bu­ie re­a­li­za­tă o ba­ri­e­ră eta­nșă, pen­tru ca apa din sol să nu se ri­di­ce ca­pi­lar spre sub­sol și res­tul ca­sei. Es­te zo­na de in­ter­venție a con­struc­to­ri­lor și spe­cia­liști­lor, iar mi­si­u­nea ta ar fi să ale­gi pro­du­se de ca­li­ta­te și să fii la cu­rent cu no­u­tăți­le în do­me­niu. Ca­te­go­ria pro­du­se­lor de hi­droi­zo­la­re pen­tru so­cluri in­clu­de ci­men­turi speciale de im­per­me­a­bi­li­za­re sub for­mă de pas­te ca­re se ames­te­că cu mor­tar și se apli­că cu mis­tria, mem­bra­ne bi­tu­mi­noa­se ar­ma­te sau near­ma­te, din PVC sau din cau­ci­uc EPDM cu îmbi­na­re la cald sau la re­ce, pro­du­se li­chi­de pe ba­ză de po­li­meri ca­re po­li­me­ri­ze­a­ză în con­tact cu ae­rul și cre­e­a­ză o pe­li­cu­lă eta­nșă. Se adau­gă pro­du­se­le in­jec­ta­bi­le în zi­dă­rie ca­re frânea­ză umi­di­ta­tea as­cen­si­o­na­lă. Aces­tea tre­bu­ie apli­ca­te atunci când con­stați că sunt afec­ta­te de igra­sie zi­du­ri­le din piv­niță sau sub­so­luri. In­di­fe­rent de pro­du­se­le ale­se, pen­tru in­ter­venție ale­ge o echi­pă se­ri­oa­să și in­sis­tă să ți se ofe­re o ga­ra­nție cât mai ex­tin­să a lu­cră­rii de hi­droi­zo­la­re efec­tua­te.

Pe lângă ca­să, pis­ci­ne­le din be­ton și ba­zi­ne­le cu apă din gră­di­nă ne­ce­si­tă ce­le mai aten­te lu­crări de hi­droi­zo­la­re. Ale­ge mor­ta­re speciale pe ba­ză de ci­ment și la­tex, ca­re vor for­ma un strat hi­droi­zo­lant fle­xi­bil și eta­nș sub ade­zi­vul plă­ci­lor ce­ra­mi­ce. Cau­tă mem­bra­ne de ca­li­ta­te pen­tru ochi­u­ri­le de apă din gră­di­nă și pro­du­se speciale stra­ti­fi­ca­te pen­tru aco­pe­rișu­ri­le ver­zi.

3Bal­coa­ne­le și te­ra­se­le spre gră­di­nă sunt lo­curi vul­ne­ra­bi­le, ex­pu­se ci­clu­ri­lor înghețdez­gheț, acu­mu­lă­ri­lor de ghe­ață ori ză­pa­dă și la pre­ci­pi­tații abun­den­te ca­re se pot in­fil­tra sub plă­ci­le ce­ra­mi­ce sau de pia­tră. Reți­ne că doar su­pra­fața ce­ra­mi­că sau de pia­tră, ade­zi­vul cu ca­re s-au fi­xat și chi­tu­ri­le ca­re aco­pe­ră ros­tu­ri­le nu sunt de­loc su­fi­ci­en­te ca să împi­e­di­ce in­fil­tra­rea apei. Dau­ne­le nu se re­zu­mă la des­prin­de­rea plă­ci­lor, ci pot in­clu­de și de­gra­dări struc­tu­ra­le în timp, de la apa ca­re mi­gre­a­ză spre so­clul ca­sei sau din­spre par­do­se­li­le bal­coa­ne­lor spre in­te­ri­o­rul ca­sei. Pe bal­coa­ne și te­ra­se se re­co­man­dă apli­ca­rea unui strat hi­droi­zo­lant dis­pus pe șa­pă înain­te de apli­ca­rea ade­zi­vi­lor pen­tru plăci ce­ra­mi­ce. În ca­zul aco­pe­rișu­ri­lor pla­te, ale­ge mem­bra­ne li­chi­de bi­tu­mi­noa­se, so­luții pe ba­ză de cau­ci­uc si­li­co­nic, pas­te de re­pa­rații pe ba­ză de bi­tum, ben­zi pen­tru eta­nșa­rea îmbi­nă­ri­lor din­tre clă­diri sau la con­tac­tul din­tre ma­te­ria­le de con­stru­cție di­fe­ri­te.

4Mă­suri speciale de hi­droi­zo­la­re se im­pun în ca­zul pis­ci­ne­lor, de­oa­re­ce e im­por­tant să le asi­gu­răm o struc­tu­ră si­gu­ră, sta­bi­lă și ca­re să nu per­mi­tă dez­vol­ta­rea bac­te­ri­i­lor sau a ci­u­per­ci­lor în in­te­ri­or. De ase­me­nea, ale­ge pro­du­se ca­re au o ma­re re­zis­te­nță la age­nții chi­mici ca­re se fo­lo­sesc la cu­răța­rea/de­zin­fec­ta­rea apei. Hi­droi­zo­la­rea pis­ci­ne­lor se re­a­li­ze­a­ză, de re­gu­lă, cu hi­droi­zo­lați­i­le mi­ne­ra­le, ca­re pot fi mo­no sau bi­com­po­nen­te și pre­zin­tă o re­zis­te­nță spo­ri­tă atât la pre­si­u­nea apei, cât și la ci­clu­ri­le de îngheț/dez­gheț. Prin­ci­pa­lul avan­taj es­te că, du­pă apli­ca­rea unei ast­fel de hi­droi­zo­lații mi­ne­ra­le, su­pra­fața in­te­ri­oa­ră a pis­ci­nei poa­te fi păs­tra­tă ca ata­re sau pes­te ace­as­ta se pot apli­ca plăci de ce­ra­mi­că, di­ver­se mo­zai­curi sau vop­se­le. De mul­te ori, prin ca­să, mai ales în spați­i­le ume­de, e ne­voie să in­ter­venim punc­tual, mai ales du­pă ce am efec­tuat ori­fi­cii pen­tru țe­vi sau di­ver­se re­pa­rații. Car­tușe cu mas­tic si­li­co­nic, pas­te pe ba­ză de bi­tum, so­luții in­jec­ta­bi­le în pe­reți sunt, în aces­te ca­zuri, aju­to­rul op­tim. ■

Ce­ri­nțe speciale apar la ame­na­ja­rea aco­pe­rișu­ri­lor pla­te ca grădini cir­cu­la­bi­le la înă­lți­me. În aces­te ca­zuri se im­pu­ne o amenajare spe­cia­lă cu pro­du­se adec­va­te, cum ar fi mem­bra­ne­le bi­tu­mi­noa­se pre­fa­bri­ca­te din se­ria Gre­en Roof, brand Po­ly­glass. Preț...

Va fi de ma­re ajutor la hi­droi­zo­la­rea te­ra­se­lor, bal­coa­ne­lor, pis­ci­ne­lor, ba­zi­ne­lor de apă, pre­a­la­bil pla­că­ri­lor ce­ra­mi­ce sau cu pia­tră. Ade­plast MH-1K es­te o mem­bra­nă hi­droi­zo­lan­tă pe ba­ză de ci­ment cu ade­re­nță și fle­xi­bi­li­ta­te ri­di­ca­te. 115,40 lei/25...

Es­te con­ce­pu­tă pen­tru im­per­me­a­bi­li­za­rea și rezistența la ume­ze­a­lă a sub­stra­tu­ri­lor mi­ne­ra­le ne­de­for­ma­bi­le. So­luția de im­per­me­a­bi­li­za­re Ce­re­sit CR 90 Crys­ta­li­ser poa­te fi fo­lo­si­tă la hi­droi­zo­la­rea bal­coa­ne­lor, a so­clu­ri­lor, a sub­so­lu­ri­lor etc. 114,20...

Foar­te re­zis­ten­tă și ușor de apli­cat. Mem­bra­na bi­tu­mi­noa­să Avant V2, cu bi­tum adi­ti­vat, es­te ar­ma­tă și are o ma­re sta­bi­li­ta­te di­men­si­o­na­lă la cald. Are o su­pra­față de 10 mp. 61,30 lei www.prak­ti­ker.ro

Aco­pe­rișul e un loc vul­ne­ra­bil. Izo­le­a­ză-l împo­tri­va apei cu MEM: mem­bra­nă bi­tu­mi­noa­să ce pro­te­je­a­ză şi re­pa­ră stra­tul de bi­tum de­te­ri­o­rat de in­tem­pe­rii. Preț la ce­re­re www.te­mad.ro

În spați­i­le foar­te ume­de, ci­men­tul ade­ziv pen­tru fi­xa­rea plă­ci­lor ce­ra­mi­ce nu es­te su­fi­ci­ent pen­tru a sto­pa in­fil­trați­i­le oca­zi­o­na­le. Ai ne­voie de pro­du­se adec­va­te, cum es­te mem­bra­na hi­droi­zo­lan­tă Sil­ber, apli­ca­bi­lă cu șpa­clul sau bi­di­neaua, cu un...

Es­te ide­a­lă pen­tru bal­coa­ne, te­ra­se, băi și pis­ci­ne. Ma­pe­las­tic es­te o hi­droi­zo­lație bi­com­po­nen­tă, pe ba­ză de ci­ment și de la­tex, pen­tru su­pra­fețe pes­te ca­re se mon­te­a­ză plăci ce­ra­mi­ce sau din pia­tră na­tu­ra­lă la ex­te­ri­or/ in­te­ri­or. De la 10,75 lei/kg...

Un nou con­cept în com­ba­te­rea umi­di­tății as­cen­si­o­na­le – Si­ka­mur Injec­to­cre­am 100 es­te un pro­dus in­jec­ta­bil ca­re se in­tro­du­ce într-o rețea de găuri fo­ra­te în ros­tu­ri­le din­tre că­ră­mi­zi­le unui zid. 56,50 lei/car­tuș de 300 ml si­ka.sto­re.ro

Asi­gu­ră o eta­nșa­re si­gu­ră și in­stan­ta­nee. Mem­bra­na hi­droi­zo­lan­tă au­toa­de­zi­vă Ce­re­sit BT 21 poa­te fi apli­ca­tă chiar și pe su­pra­fețe ume­de ori­zon­ta­le și ver­ti­ca­le cu tem­pe­ra­turi de până la -5 °C. Uti­li­za­bi­lă la in­te­ri­or/ex­te­ri­or, ca izo­la­re împo­tri­va...

Nu da ni­cio șan­să apei și umi­di­tății ex­ce­si­ve să pă­trun­dă spre struc­tu­ra ca­sei ta­le. Ale­ge so­luți­i­le de hi­droi­zo­lație op­ti­me pen­tru ori­ce par­te a do­me­ni­u­lui tău: te­ra­să de gră­di­nă, fun­dație, aco­pe­riș, bal­con, spații ume­de, pis­ci­nă, piv­nițe sau sub­so­luri.

Înve­li­toa­rea ca­sei poa­te su­sți­ne un spațiu ver­de, even­tual cu ve­ge­tație pe­re­nă, dar con­diția prin­ci­pa­lă pen­tru o amenajare de suc­ces es­te asi­gu­ra­rea unei hi­droi­zo­lații im­pe­ca­bi­le. Es­te ne­ce­sa­ră o suc­ce­si­u­ne de stra­turi ce in­clu­de o mem­bra­nă din EPDM,...

Mem­bra­nă hi­droi­zo­la­toa­re li­chi­dă, ga­ta pre­pa­ra­tă pen­tru apli­cații ex­te­ri­oa­re, Apla­hy­dros­top Re­flec­ta es­te un pro­dus pe ba­ză de apă, ecologic și cu uti­li­za­re sim­plă, re­co­man­da­tă în special pen­tru re­con­di­ţi­o­na­rea hi­droi­zo­la­ţi­i­lor bi­tu­mi­noa­se ve­chi şi...

O amenajare ieși­tă din ti­pa­re pre­cum cea din ima­gi­ne ara­tă ten­tant și nu es­te greu de re­a­li­zat da­că ale­gi ma­te­ria­le­le po­tri­vi­te. Eta­nșa­rea și hi­droi­zo­la­rea sunt foar­te im­por­tan­te în proi­ect, de ace­ea ale­ge o echi­pă de lu­cru cu multă ex­pe­ri­e­nță, ca­re...

Pis­ci­ne­le din be­ton au fi­ni­sa­je ca­re se pot de­te­ri­o­ra în timp din cau­za in­sta­bi­li­tății te­re­nu­lui sau din cau­za so­luți­i­lor de cu­răța­re. Pen­tru si­gi­la­rea ros­tu­ri­lor la mon­ta­rea plă­ci­lor sau ca­re apar în timp, fo­lo­sește si­gi­lan­tul si­li­co­nic neu­tru...

Se uti­li­ze­a­ză la in­te­ri­or pen­tru eta­nșa­rea spați­i­lor ume­de și ude de sub pa­va­je­le ce­ra­mi­ce. Ce­re­sit CL51 es­te o hi­droi­zo­lație fle­xi­bi­lă, im­per­me­a­bi­lă, mo­no­com­po­nen­tă, fă­ră sol­venți, ca­re poa­te fi vop­si­tă. 81,90 lei/5 kg • www.de­de­man.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.