Per­so­na­li­ze­a­ză-ți gră­di­na cu câte­va „ra­ri­tăți”!

Exis­tă flori ca­re se îngri­jesc foar­te ușor și ca­re, doar pen­tru că sunt mai puțin cu­nos­cu­te sau mai rar întâlni­te, îți fac gră­di­na să fie re­mar­ca­tă de toți vi­zi­ta­to­rii. Îți pre­zen­tăm câte­va din­tre ele, ale­se ast­fel încât să aco­pe­re tot se­zo­nul, din pri­măv

Casa Lux - - Sumar -

Do­ri­nța de a avea câte­va flori ra­re apa­re la un mo­ment dat în su­fle­tul ori­că­rui iu­bi­tor de frumos de­venit gră­di­nar ama­tor. Nu tre­bu­ie să cau­te prea mult sau să se ori­en­te­ze că­tre plan­te pre­te­nți­oa­se, greu de cul­ti­vat la noi, ci să ale­a­gă une­le ca­re se gă­sesc și se îngri­jesc ușor. Sunt de pre­fe­rat ace­le plan­te ca­re își păs­tre­a­ză as­pec­tul în timp. Exem­ple­le ale­se aici fac par­te din ace­as­tă ca­te­go­rie spe­cia­lă. Înce­ar­că să ai me­reu ce­va de­o­se­bit în gră­di­nă, de pri­mă­va­ra până toam­na. In­di­fe­rent ce „ra­ri­tăți“ai ale­ge, de la ghi­o­cei la omag, in­te­re­se­a­ză-te cât du­re­a­ză pe­ri­oa­da de înflo­ri­re a fi­e­că­rei spe­cii. Da­că es­te înde­lun­ga­tă, poți cum­pă­ra câte exem­pla­re do­rești, da­că es­te foar­te scur­tă, cum­pă­ră doar câte­va, ca să nu iro­sești spați­ul. Cau­tă să le va­lo­ri­ze­zi cât mai bi­ne în ta­blo­ul gră­di­nii. Gă­sește-le un loc în ca­re să le asi­guri toa­te con­diți­i­le de lu­mi­nă și sol ne­ce­sa­re și în ca­re plan­te­le din jur să nu le con­cu­re­ze, ci să le la­se să ia­să în evi­de­nță, dar într-o înca­dra­re fi­re­as­că, nu os­ten­ta­ti­vă. Ca am­pla­sa­re, poți împrăștia flo­ri­le ra­re în mai mul­te lo­curi prin gră­di­nă sau le poți gru­pa într-o zo­nă doar a lor. ■

IMPRIMĂ GRĂ­DI­NII un aer ar­tis­tic cu tran­da­firi nu­miți Clau­de Mo­net, Ca­mil­le Pis­sar­ro sau Alfred Sis­ley, cu pe­ta­le de­se­na­te par­că de pe­ne­lul aces­to­ra.

TOAM­NA, OMAGUL co­lo­re­a­ză grădinile cu flori în nua­nțe fer­me de mov sau al­be. Ce­le al­be cu gu­le­raș mov sunt de­o­se­bi­te și nu se întâlnesc la tot pa­sul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.