Opți­u­nea pen­tru mo­bi­li­er cla­sic și com­bi­nația alb-ne­gru re­pre­zin­tă o va­rian­tă in­te­li­gen­tă, de­oa­re­ce nu es­te su­pu­să fluc­tuați­i­lor de tren­duri.

Casa Lux - - Sumar -

Atunci când te gândești să îți ame­na­je­zi bu­că­tă­ria în alb și ne­gru, gândește­te în pri­mul rând la su­pra­fața de ca­re dis­pui. Și asta pen­tru că ne­grul nu es­te re­co­man­dat în spații de di­men­si­uni re­du­se de­cât în do­ze mici. Să luăm pe rând ce­le do­uă non­cu­lori. De ce alb? Pen­tru că dă un as­pect fresh, curat și lu­mi­nos bu­că­tă­ri­ei. De ce ne­gru? Pen­tru so­bri­e­ta­tea și ele­ga­nța lui, pen­tru ae­rul mis­te­ri­os pe ca­re îl de­ga­jă. Bi­neînțe­les, exis­tă și de­za­van­ta­je de ambe­le pă­rți. Atunci când spu­nem mo­bi­li­er alb, spu­nem și su­pra­fețe îngăl­be­ni­te în timp, da­că ma­te­ria­lul es­te de ca­li­ta­te in­fe­ri­oa­ră, spu­nem pe­te și zgâri­e­turi vi­zi­bi­le. La rân­ dul lui, ne­grul la­să la ve­de­re ori­ce fir de praf sau strop de apă și, așa cum spu­neam, mi­cșo­re­a­ză vi­zual spați­ul. Da­că ni­ci­u­nul din­tre aces­te in­con­veni­en­te nu te spe­rie, atunci mer­gi mai departe cu ame­na­ja­rea. Te poți ju­ca în con­ti­nua­re la ni­vel cro­ma­tic, fi­ni­sând par­do­se­a­la într­o nua­nță închi­să (ma­ro sau chiar ne­gru) și pe­reții și pla­fo­nul în alb și/sau crem. Pen­tru a­i con­feri ame­na­jă­rii un look ine­dit, brăz­de­a­ză ta­va­nul cu câte­va bârne de­co­ra­ti­ve și ale­ge o ho­tă ca­re să ai­bă un de­sign ieșit din ti­pa­re. Pen­tru uni­ta­tea de­co­ru­lui, es­te re­co­man­dat să ale­gi obi­ec­te elec­tro­cas­ni­ce al­be sau ne­gre, du­pă pre­fe­ri­nțe. De reți­nut că mo­de­le­le ne­gre au un im­pact mai pu­ter­nic, cap­tându­ți imediat ate­nția.

Vor­bim des­pre o amenajare ele­gan­tă, so­fis­ti­ca­tă, do­mi­na­tă de un fer­me­că­tor joc cro­ma­tic alb-ne­gru. Ta­va­nul brăz­dat de grin­zi își adu­ce și el o con­tri­buție ma­jo­ră la far­me­cul ame­na­jă­rii, ală­turi de mo­bi­li­e­rul fațe­tat și de ho­ta cu de­sign special.

Mo­bi­li­e­rul din ima­gini es­te re­a­li­zat din MDF, are fron­turi fațe­ta­te și apa­rți­ne bran­du­lui Mar­chi Cu­ci­ne. Îl poți co­man­da la Ca­sa­ra.

Da­că pre­feri ne­gru pen­tru elec­tro­cas­ni­ce, gă­sești ho­tă, pli­tă și cup­tor la Fran­ke, Whir­lpool sau Py­ra­mis.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.