DE­SIG­NE­RII:

Casa Lux - - Case & Idei -

❛ Prin lu­cră­ri­le noas­tre de­mon­străm că bcon­nec­ted cre­de în apro­pi­e­ri­le ho­lis­ti­ce între de­sign și a lo­cui. Mot­to­ul nos­tru: ❛ «To­tul es­te în co­ne­xi­u­ne».

Cu toții ne do­rim o va­ca­nță fă­ră sfârșit și poa­te de ace­ea ne încon­ju­răm de cu­lori, tex­turi, obi­ec­te ca­re să ne amin­te­as­că de cea mai re­cen­tă sau cea mai reuși­tă va­ca­nță. Acest vis a de­venit re­a­li­ta­te pen­tru o pe­re­che de oa­meni de afa­ceri spa­ni­o­li, ca­re au achi­ziți­o­nat de cu­rând un apar­ta­ment în Mal­lor­ca. Do­re­au să vi­nă aici, împreu­nă cu fa­mi­lia și cu pri­e­te­nii, când se ive­au di­ver­se oca­zii, însă acum, când lo­cu­i­nța es­te ame­na­ja­tă, spun că a de­venit un al doi­lea că­min. De­oa­re­ce apar­ta­men­tul se află într-un imo­bil nou con­stru­it, nu au fost ne­ce­sa­re mo­di­fi­cări la ni­vel de com­par­ti­men­ta­re sau de fi­ni­sa­re, fapt ce a dus la fi­na­li­za­rea proi­ec­tu­lui de am­bi­en­ta­re într-un timp foar­te scurt: cir­ca trei luni. Gaz­de­le noas­tre au ape­lat la com­pa­nia bcon­nec­ted, o fir­mă cu o abor­da­re ori­gi­na­lă. Echi­pa de de­sig­neri încu­ra­je­a­ză cli­e­nții să ai­bă o vi­zi­u­ne pro­prie atunci când își con­tu­re­a­ză în min­te no­ua lo­cu­i­nță. Abor­da­rea ho­lis­ti­că a ce­lor de la bcon­nec­ted per­mi­te o între­pă­trun­de­re cla­ră a sti­lu­lui de viață și a as­pi­rați­i­lor în am­bi­ent, de-

oa­re­ce pen­tru ei toa­te ele­men­te­le se află într-o co­ne­xi­u­ne di­rec­tă. În ca­zul aces­tui că­min, s-au ori­en­tat că­tre tușe gla­mo­ur ce amin­tesc de stră­lu­ci­rea hol­ly­woo­dia­nă, pre­cum și de cu­lo­ri­le îmbă­tă­toa­re ale orașu­lui Mia­mi. Pen­tru ace­as­ta au tre­cut pe lis­ta de pre­ze­nțe obli­ga­to­rii pi­e­se ce poar­tă am­pren­te ce­le­bre, pre­cum cea a de­sig­ne­ru­lui Jo­nat­han Adler (www.jo­nat­ha­na­dler.com) sau a sti­lu­ri­lor in­con­fun­da­bi­le ale ce­lor de la De­li­ghtfull sau Knoll. Toa­te aces­tea ies în evi­de­nță nu doar da­to­ri­tă de­sig­nu­lui spec­ta­cu­los și preți­o­zi­tății ma­te­ria­le­lor, ci și da­to­ri­tă ma­ni­e­rei de ex­pu­ne­re, pe fun­da­luri lu­mi­noa­se și crei­o­na­te clar. ■

Zo­na de zi fra­pe­a­ză prin lu­mi­no­zi­ta­te, as­pect con­fe­rit de pre­ze­nța ge­ne­roa­să a al­bu­lui ima­cu­lat. Pen­tru de­co­ra­rea pe­reți­lor a fost ale­a­să o va­rian­tă in­ge­ni­oa­să, res­pec­tiv pla­sa­rea ale­a­to­rie a unor oglin­zi a că­ror ra­mă du­ce cu gândul la ra­ze­le soa­re­lui.

Pen­tru a ac­cen­tua ide­ea de lo­cu­i­nță de va­ca­nță, de­sig­ne­rii au re­curs la o se­rie de in­ter­venții de efect, pre­cum me­sa­jul ilu­mi­nat in­can­des­cent de pe pe­re­te­le din bu­că­tă­rie.

Ta­pe­tul cu im­pri­meu lu­xu­riant s-a do­ve­dit ale­ge­rea ide­a­lă pen­tru a con­feri un plus de exo­tism. Fun­da­lul tur­coaz se po­tri­vește per­fect cu ma­rea din ve­ci­nă­ta­te.

Bu­că­tă­ria es­te sim­plu și mo­dern am­bi­en­ta­tă și uti­la­tă, pen­tru a se crea im­pre­sia unui spațiu neu­tru, întâlnit ade­sea în ho­te­luri.

Me­ta­lul au­riu sim­bo­li­ze­a­ză pre­ze­nța soa­re­lui în in­te­ri­o­rul apar­ta­men­tu­lui. În zo­na de di­ning, de­sig­ne­rii au ales lam­pa Bru­beck, de la De­li­ghtfull.

Chris­ti­ne Le­ja, de­sig­ner http://bcon­nec­ted­mal­lor­ca.com/

Baia pro­pri­e­ta­ri­lor a fost gândi­tă ju­di­ci­os, ast­fel încât să exis­te su­fi­ci­ent loc de mișca­re și de re­la­xa­re, de­oa­re­ce con­cep­tul de la ca­re a ple­cat con­tu­ra­rea ei es­te cel al unui spa de lux.

Între­gul că­min stă sub sem­nul ar­mo­ni­ei. Și în baia prin­ci­pa­lă se re­gă­sesc ele­men­te din me­tal au­rit. Tur­coa­zul și au­ri­ul sunt un tan­dem es­ti­val de ne­e­ga­lat.

Baia ce de­ser­vește unul din­tre dor­mi­toa­re­le de oas­peți încântă prin de­li­ca­tețea con­tu­ru­ri­lor și prin ar­mo­nia cro­ma­ti­că.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.