ȘARM CON­TEM­PO­RAN DE IN­SPI­RAȚIE ITALIANĂ

Sti­lul mo­dern com­bi­nat cu ele­men­te re­tro, ca­li­ta­tea ma­te­ria­le­lor și ate­nția acor­da­tă de­ta­li­i­lor con­fe­ră pi­e­se­lor de mo­bi­li­er ale co­le­cți­ei Ri­chmond Upon Tha­mes o ele­ga­nță atem­po­ra­lă și un ra­fi­na­ment so­fis­ti­cat.

Casa Lux - - Advertorial -

Ri­chmond Upon Tha­mes es­te o co­le­cție cu o iden­ti­ta­te pu­ter­ni­că, da­to­ra­tă vo­lu­me­lor impu­nă­toa­re și li­ni­i­lor mo­der­ne, re­a­li­za­te cu aju­to­rul lem­nu­lui de înal­tă ca­li­ta­te și al ma­te­ria­le­lor lu­xu­rian­te. Un ames­tec echi­li­brat, ace­as­tă co­le­cție înde­pli­nește toa­te ce­ri­nțe­le fun­cți­o­na­le, îmbi­nându-le într-un stil mo­dern, cu un ușor aer re­tro.

O co­le­cție de o fas­ci­nan­tă ver­sa­ti­li­ta­te, Ri­chmond de­mon­stre­a­ză, prin jo­cul său de cu­lori, con­tras­te și ma­te­ria­le, că ori­ce încă­pe­re poa­te de­ve­ni un spațiu al ele­ga­nței și fru­mu­seții.

Atunci când vor­bim des­pre ca­na­pe­le­le co­le­cți­ei, ca­dre­le moi și con­for­ta­bi­le sunt prin­tre pri­me­le

ele­men­te ca­re ies în evi­de­nță. Re­a­li­za­te în to­nuri dis­cre­te și ema­nând un șarm ine­ga­la­bil, aces­te pi­e­se sunt ade­vă­ra­te re­pre­zen­tan­te ale erei con­tem­po­ra­ne, in­flue­nța­te dis­cret de sti­lul cla­sic. Con­for­tul și os­pi­ta­li­ta­tea sunt de­fi­ni­to­rii pen­tru ca­na­pe­le­le Ri­chmond. Cu­loa­rea cal­dă a pi­e­lii întoar­se es­te în de­pli­nă ar­mo­nie cu lem­nul de pa­li­san­dru, in­vi­tând la re­la­xa­re. Com­bi­nația sub­ti­lă de to­nuri din­tre aces­te ele­men­te o tran­sfor­mă în ale­ge­rea ide­a­lă pen­tru cei ca­re pre­fe­ră un con­trast mai blând.

Moi și atât de pri­mi­toa­re, fo­to­li­i­le sunt scoa­se în evi­de­nță și prin for­me­le lor ro­tun­ji­te. Înfru­mu­seța­te cu per­ne asor­ta­te, aces­tea sunt cre­a­te pen­tru o pos­ tu­ră co­rec­tă, dar în ace­lași timp foar­te re­la­xan­tă.

Un punct for­te al co­le­cți­ei es­te re­a­du­ce­rea în con­tem­po­ran a unor ele­men­te cla­si­ce, ușor re­cog­nos­ci­bi­le. Vom re­mar­ca ime­diat rein­ven­ta­rea spă­ta­re­lor ca­pi­to­na­te, o for­mu­lă es­te­ti­că ine­di­tă, ce nu va ieși ni­ci­o­da­tă din trend.

Ambia­nța dis­tin­să pe ca­re o in­duc toa­te pi­e­se­le co­le­cți­ei Ri­chmond se da­to­re­a­ză ele­ga­nței lem­nu­lui și de­li­ca­teții ta­pițe­ri­i­lor. Me­se­le, vi­tri­ne­le și bu­fe­te­le vin în com­ple­ta­rea scau­ne­lor ca­pi­to­na­te, dând naște­re unui de­sign in­te­ri­or si­no­nim cu sti­lul și ele­ga­nța.

În ce­ea ce pri­vește dor­mi­toa­re­le co­le­cți­ei

Ri­chmond, aces­tea acor­dă o de­o­se­bi­tă ate­nție echi­li­bru­lui din­tre es­te­tic și fun­cți­o­nal, fi­ind com­ple­ta­te prin du­la­puri, nop­ti­e­re, pu­furi sau co­mo­de cu ser­ta­re. Pa­tul ser­vește ca un exem­plu al co­e­xis­te­nței din­tre pres­ti­giu și con­fort, tă­blia sa fi­ind îmbră­ca­tă într­o de­li­ca­tă pi­e­le întoar­să și gra­va­tă cu mo­no­gra­ma co­le­cți­ei.

Ide­ea din spa­te­le între­gii co­le­cții Ri­chmond es­te su­ge­ra­tă în fi­e­ca­re ele­ment. Toa­te pi­e­se­le împăr­tășesc ace­e­ași mo­no­gra­mă și un as­pect es­te­tic ca­re le co­nec­te­a­ză și di­fe­re­nția­ză în ace­lași timp. Aces­te ase­mă­nări sub­ti­le dau frâu li­ber sti­lu­lui per­so­nal, fă­ră să im­pu­nă li­mi­te asu­pra cre­ă­rii unui am­bi­ent. Ast­fel, pi­e­se­le sa­le pot fi com­bi­na­te în mul­te va­rian­te, ga­ra­tând me­reu un re­zul­tat unic. ■

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.