Pre­vi­no și tra­te­a­ză va­ri­ce­le

Casa Lux - - Evenimente -

O so­lu­ţie la înde­mână pen­tru pre­veni­rea şi tra­ta­rea va­ri­ce­lor o re­pre­zin­tă ci­o­ra­pii com­pre­si­vi de la Glo­ria Med. O între­ba­re foar­te frec­ven­tă, pe ca­re cu si­gu­ran­ţă şi tu ţi-o adre­se­zi, es­te da­că ci­o­ra­pii com­pre­si­vi pot tra­ta va­ri­ce­le. Răs­pun­sul es­te da! In­di­fe­rent de tra­ta­men­tul me­di­ca­men­tos sau chi­rur­gi­cal la ca­re ape­le­zi, sin­gu­rul su­port evi­dent eficient şi pe ter­men lung es­te ci­o­ra­pul com­pre­siv. Expli­ca­ţia es­te sim­plă: ci­o­ra­pul cu pre­si­u­ne de­ter­mi­na­tă şi pro­gre­si­vă strânge va­sul va­ri­cos şi nu per­mi­te stag­na­rea sânge­lui în aces­ta, for­ţându-l că­tre vene­le pro­fun­de şi de aco­lo mai de­par­te în cir­cu­la­ţia că­tre ini­mă. Ast­fel se re­duc du­re­rea, sen­za­ţia de pi­ci­oa­re gre­le şi obo­si­te, fur­ni­că­tu­ri­le. Pi­ci­oa­re­le nu mai sunt um­fla­te şi te sim­ţi mai sprin­te­nă. Fo­lo­si­rea ci­o­ra­pi­lor pen­tru că­lă­to­rie re­pre­zin­tă o me­to­dă de încre­de­re pen­tru pre­veni­rea apa­ri­ţi­ei em­bo­li­ei, în ca­zul în ca­re efec­tue­zi că­lă­to­rii lun­gi cu avi­o­nul sau ma­şi­na. Ci­o­ra­pii com­pre­si­vi de la Glo­ria Med pot fi achi­zi­ţi­o­na­ţi din ma­ga­zi­ne­le de teh­ni­că me­di­ca­lă, far­ma­cii, pre­cum şi on-li­ne, din ma­ga­zi­nul Me­di­cal Farm (www.teh­ni­co-me­di­cal.ro). În ca­zul în ca­re ai pro­ble­me cu va­ri­ce­le, po­ţi afla de la noi ce­le mai bu­ne re­co­man­dări în ce­ea ce pri­veş­te să­nă­ta­tea pi­ci­oa­re­lor ta­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.