Își schim­bă cu­loa­rea

Casa Lux - - Evenimente -

Fi­e­ca­re co­lec­ţie ECCO re­pre­zin­tă o fu­zi­u­ne a ino­va­ţi­i­lor cu meş­te­şu­gul tra­di­ţi­o­nal. Dar ni­ci­o­da­tă ca în pri­mă­va­ra 2018, ace­as­tă com­bi­na­ţie din­tre mo­dern şi cla­sic nu a fost mai pu­ter­ni­că, ilus­tra­tă per­fect de că­tre no­ua co­lec­ţie ECCO Cre­pe­tray. Aici teh­no­lo­gia ul­tra­mo­der­nă ECCO KROMATAFOR® LEATHER per­mi­te schim­ba­rea cu­lo­rii, pre­cum un ca­me­le­on. Isto­ria ECCO Cre­pe­tray are ră­dă­ci­ni­le în anii 1600, atunci când pan­to­ful „vel­dsko­en“a fost in­spi­rat de încăl­ţă­min­tea tra­di­ţi­o­na­lă Khoi­san din Afri­ca de Sud. Pen­tru a crea co­lec­ţia ac­tua­lă ECCO Cre­pe­tray, tal­pa de crep a fost com­bi­na­tă cu fe­ţe ale că­ror ca­rac­te­ris­tici de re­zis­ten­ţă şi uti­li­ta­te sunt tra­sa­te chiar de că­tre pan­to­ful „vel­dsko­en“, pur­tat de pri­mii co­lo­niş­ti olan­de­zi din Afri­ca de Sud, în se­co­lul al XVII-LEA. Re­mar­ca­bi­le sunt îmbu­nă­tă­ţi­ri­le adu­se tăl­pii din crep con­ven­ţi­o­nal, ce au fost re­a­li­za­te fă­ră a pi­er­de aspec­tul tra­di­ţi­o­nal al pan­to­fu­lui şi tex­tu­ra or­ga­ni­că. Acest lu­cru a fost po­si­bil da­to­ri­tă teh­no­lo­gi­ei FLUIDFORM™ fo­lo­si­tă de ECCO, teh­no­lo­gie ce per­mi­te in­jec­ţia di­rect a tăl­pii re­a­li­za­tă din­tr-un cau­ci­uc mo­dern cu as­pect de mi­e­re, bo­gat şi tran­slu­cid.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.