INAUGURARE HIPERMARKET

Casa Lux - - Evenimente -

Kau­fland a inau­gu­rat un nou hipermarket, în car­ti­e­rul Odăi, pe Șo­se­aua Ale­xan­dri­ei nr. 152, sec­tor 5, cu o su­pra­față de vânza­re de 3.414 mp, înca­dra­tă într-o su­pra­față to­ta­lă de 5.201 mp. Par­ca­rea ofe­ră 239 de lo­curi pen­tru mașini, din­tre ca­re 6 lo­curi pen­tru fa­mi­lii și 10 pen­tru per­soa­ne cu di­za­bi­li­tăți. Cei ca­re fo­lo­sesc bi­ci­cle­ta ca mij­loc de tran­sport au la dis­po­ziție 12 ras­te­le. Aces­ta es­te pri­mul ma­ga­zin din Bu­cu­rești prin ca­re Kau­fland im­ple­men­te­a­ză proi­ec­tul de ex­tin­de­re a rai­oa­ne­lor de pește proas­păt, du­pă un con­cept cu sor­ti­ment îmbo­gățit, ca­re va fi adus în 34 de ma­ga­zi­ne din rețea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.