Best Buy Award

Casa Lux - - Evenimente -

Anul 2018 a venit cu o ves­te mi­nu­na­tă pen­tru Mo­nini: ga­ma de ulei de mă­si­ne ex­tra­vir­gin Mo­nini a pri­mit me­da­lia Best Buy Awar­ds! Ace­as­ta con­fir­mă fap­tul că un pro­dus sau un ser­vi­ciu a fost apro­bat de ma­jo­ri­ta­tea con­su­ma­to­ri­lor pen­tru cel mai bun ra­port ca­li­ta­te-preț. Pro­du­se­le și ser­vi­ci­i­le pri­mesc si­gi­li­ul Best Buy Award nu­mai du­pă ce au fost su­pu­se unor cer­ce­tări in­ten­se de con­sum și au câști­gat pri­mul loc în ca­te­go­ri­i­le res­pec­ti­ve. Pre­mi­ul Best Buy es­te o re­cu­noaște­re ba­za­tă pe stan­dar­de­le in­ter­nați­o­na­le sta­bi­li­te de or­ga­ni­zația el­veția­nă ICERTIAS – Aso­ciația Inter­nați­o­na­lă de Cer­ti­fi­ca­re. Mo­nini a pri­mit acest pre­miu pen­tru ga­ma com­ple­tă de ulei de măs­li­ne ex­tra­vir­gin: Mo­nini Clas­si­co – ulei­ul de măs­li­ne ex­tra­vir­gin re­nu­mit pen­tru aro­ma sa con­sec­ven­tă; Mo­nini De­li­ca­to, cu aro­ma sa fi­nă și sua­vă, alter­na­ti­va re­co­man­da­tă de spe­cia­liștii în gas­tro­no­mie ce­lor ca­re nu sunt obișnu­iți cu gus­tul pro­nu­nțat al ulei­u­lui de măs­li­ne ex­tra­vir­gin; Mo­nini Gran­frut­ta­to, cu gus­tul dis­tinct, pi­cant, ce se da­to­re­a­ză co­nți­nu­tu­lui bo­gat de po­li­fe­no­li și an­ti­o­xi­da­nți; Mo­nini Aro­ma­tiz­zat­ti, îmbo­gățit cu arome și ier­buri me­di­te­ra­ne­e­ne. Cea mai la înde­mână mo­da­li­ta­te de a re­des­co­peri ce­le mai au­ten­ti­ce și tra­diți­o­na­le arome ale bu­că­tă­ri­ei ita­li­e­ne într-o for­mă no­uă, gus­toa­să și ușor de uti­li­zat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.