Des­pre im­por­ta­nța som­nu­lui

Casa Lux - - Evenimente -

Pe 16 mar­tie 2018 a avut loc cea de-a 11-a ediție a Zi­lei Mon­dia­le a Som­nu­lui, găz­du­i­tă de So­ci­e­ta­tea Ro­mână de Pneu­mo­lo­gie, ce a avut ca slo­gan: „Păs­tre­a­ză-ți rit­mul și bu­cu­ră-te de viață!”. Aces­ta es­te un eveni­ment anual de co­nști­en­ti­za­re, re­cu­nos­cut la ni­vel in­ter­nați­o­nal, ca­re adu­ce împreu­nă cer­ce­tă­tori, pro­fe­si­o­niști din do­me­ni­ul să­nă­tății și pa­ci­e­nți, pen­tru a evi­den­ţia im­por­ta­nța som­nu­lui asu­pra să­nă­tății. Cer­ce­tă­ri­le ara­tă că pe­tre­cem până la o trei­me din viața noas­tră dor­mind. Som­nul es­te o ne­voie uma­nă de ba­ză și es­te cru­cial pen­tru să­nă­ta­tea și bu­năs­ta­rea noas­tră ge­ne­ra­lă.

Că­tă­lin Cor­nes­cu, Bro­ker Owner REMAX Mag­num

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.