Igi­e­nă den­ta­ră

Casa Lux - - Evenimente -

Pro­gra­mul Șco­lar Col­ga­te, par­te in­te­gran­tă a iniția­ti­vei glo­ba­le Col­ga­te© Bri­ght Smi­les, Bri­ght Fu­tu­res™, împli­nește anul aces­ta 25 de ani de la de­bu­tul în Ro­mânia, pe­ri­oa­dă în ca­re 6 mi­li­oa­ne de ele­vi au be­ne­fi­ciat de le­cții edu­cați­o­na­le des­pre igi­e­na ora­lă co­rec­tă. În ca­drul aces­tui pro­gram, co­pi­ii învață cum să ai­bă gri­jă de să­nă­ta­tea lor ora­lă prin sfa­turi și in­for­mații tran­smi­se sub for­mă de joc cu aju­to­rul Doc­to­ru­lui Mă­se­luță și al Su­pe­re­roi­lor di­nți­lor să­nă­toși. Pri­ma ediție din 2018 are loc în pe­ri­oa­da 15 mar­tie-15 iu­nie și va ajun­ge în ju­dețe­le Brăi­la, Că­lă­rași, Co­vas­na, Me­he­di­nți, Olt, Vas­lui, Vran­cea, Ne­a­mț și în sec­toa­re­le 1 și 5 din Bu­cu­rești.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.