To­tul des­pre CROITORIE

Casa Lux - - Evenimente -

Afla­tă la a treia ediție, TO­TUL DES­PRE CROITORIE es­te cea mai de suc­ces car­te edi­ta­tă de Bur­da Sty­le. Ace­as­tă car­te re­pre­zin­tă o lu­cra­re de ba­ză pen­tru fi­e­ca­re înce­pă­tor sau croi­to­re­a­să cu expe­ri­e­nță. În mai mult de 250 de pa­gini ex­pli­căm fi­e­ca­re teh­ni­că de coa­se­re și pre­lu­cra­re. În plus, exis­tă pes­te 1000 de po­ze, ast­fel încât fi­e­ca­re pro­ce­deu sau cu­să­tu­ră sunt vi­zi­bi­le și ușor de înțe­les. În car­te sunt ofe­ri­te ex­pli­cații ex­tin­se des­pre ti­pu­ri­le de țe­să­turi și pro­pri­e­tăți­le aces­to­ra, pre­cum și sfa­turi pro­fe­si­o­na­le cu pri­vi­re la mo­dul în ca­re mo­di­fi­că­ri­le per­so­na­le pot fi re­a­li­za­te ast­fel încât îmbră­că­min­tea să se po­tri­ve­as­că per­fect.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.