Art Sa­fari Bu­cu­rești săr­bă­to­rește 5 ani

Casa Lux - - Case & Idei -

Cel mai am­plu eveni­ment din Ro­mânia de­di­cat ar­tei împli­nește anul aces­ta 5 ani și își des­chi­de po­rți­le pen­tru iu­bi­to­rii de ar­tă în pri­mă­va­ră, între 11 și 20 mai, în Piața Ge­or­ge Enes­cu din Ca­pi­ta­lă, aco­lo un­de a avut loc și pri­ma ediție. Ediția de anul aces­ta a Art Sa­fari Bu­cu­rești va fi con­ce­pu­tă sub for­ma unui mu­zeu tem­po­rar, ca­re va găz­dui mai mul­te ex­po­ziții sub ace­lași aco­pe­riș: o ex­po­ziție de ar­tă con­tem­po­ra­nă, „Art on Sta­ge“, cu­ra­to­ria­tă de Her­vé Mi­ka­e­loff (Fra­nța), con­sul­tant al Lo­u­is Vu­it­ton Moët Hen­nes­sy Gro­up, o ex­po­ziție de­di­ca­tă ar­tei ro­mânești de pa­tri­mo­niu, „Na­tu­ral Cul­tu­ral“, cu­ra­to­ria­tă de Ali­na Șer­ban, pre­cum și tra­diți­o­na­lul pro­gram edu­cați­o­nal. Toa­te aces­tea se vor afla într-un pa­vi­li­on ex­po­ziți­o­nal sem­nat de Atti­la Kim, ar­hi­tect cu o vas­tă expe­ri­e­nță în proi­ec­ta­re de ex­po­ziții cul­tu­ra­le, res­tau­ra­re și proi­ec­te de ar­hi­tec­tu­ră, co­mi­sa­rul Ro­mâni­ei la Bi­e­na­la de la Ve­neția – ediți­i­le 2015 până în pre­zent. Bi­le­te­le pot fi achi­ziți­o­na­te pe even­tim.ro, bi­le­te.ro sau di­rect pe si­te-ul Art Sa­fari Bu­cu­rești.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.