AR­HI­TEC­TUL:

Casa Lux - - Case & Idei - Eduard Bai­cu, ar­hi­tect Phe­no­me­na La­bo­ra­to­ry http://phe­no­me­na­la­bo­ra­to­ry.com/ e-mail: eduard@phe­no­me­na­la­bo­ra­to­ry.com

❛ Pro­vo­ca­rea a fost să in­te­grăm în ace­lași proi­ect ma­te­ria­le pre­cum mar­mu­ra, oni­xul, cu­prul și sti­cla. Re­zul­ta­tul es­te pe mă­su­ra ❛ exi­ge­nțe­lor be­ne­fi­cia­ri­lor.

Pa­si­u­ni­le gaz­de­lor noas­tre au re­pre­zen­tat prin­ci­pa­lul mo­tor ca­re a pus în mișca­re acest com­plex proi­ect de ame­na­ja­re, ce a du­rat un an. Inspi­rați din că­lă­to­ri­i­le prin între­a­ga lu­me, când aleg să stea în bo­u­ti­que ho­te­luri, dar fi­ind și fini cu­nos­că­tori a tot ce ți­ne de tren­duri, ar­hi­tec­tu­ră și de­sign in­te­ri­or, gaz­de­le noas­tre au do­rit ca ace­as­tă lo­cu­i­nță să fie re­li­e­fa­rea unor cu­noști­nțe de top din do­me­niu. Sti­lul con­tem­po­ran cu in­flue­nțe gla­mo­ur se po­tri­vește cel mai bi­ne per­so­na­li­tății lor. Ce­ea ce ar­hi­tec­tul Eduard Bai­cu a apre­ciat cel mai mult la ace­as­tă co­la­bo­ra­re a fost, pe lângă acu­ra­tețea ce­ri­nțe­lor și des­chi­de­rea pro­pri­e­ta­ri­lor, bu­na co­mu­ni­ca­re pe tot par­cur­sul lu­cră­ri­lor. Împreu­nă au ales pen­tru fun­da­lul spec­ta­cu­los ma­te­ria­le

din­tre ce­le mai ver­sa­ti­le, pre­cum sunt mar­mu­ra, lem­nul sau pi­e­lea. Ma­jo­ri­ta­tea in­ter­venți­i­lor sunt re­a­li­za­te pe co­man­dă, cu aju­to­rul spe­cia­liști­lor de la www.pia­traon­li­ne.ro, ca­re s-au ri­di­cat la ni­ve­lul exi­ge­nțe­lor es­te­ti­ce și fun­cți­o­na­le ale be­ne­fi­cia­ri­lor. Mo­bi­li­e­rul, pre­cum și acce­so­ri­i­le au fost în așa ma­ni­e­ră in­te­gra­te în con­text, încât de­co­rul să fie unul ae­ri­sit și mo­dern. ■

La­voa­rul din bu­că­tă­rie es­te o ade­vă­ra­tă bi­ju­te­rie de­co­ra­ti­vă. A fost re­a­li­zat, pe co­man­dă, din mar­mu­ră Ca­la­cat­ta Lu­ci­na de www.pia­traon­li­ne.ro.

Bu­că­tă­ria es­te des­chi­să spre li­ving, însă pre­ze­nța aces­teia es­te ate­nua­tă prin­tr-o pla­ca­re de efect. Ar­hi­tec­tul a ales pa­no­uri din MDF, cu ri­gle din cu­pru, ce­ea ce con­fe­ră an­sam­blu­lui o ge­o­me­trie in­te­re­san­tă.

Baia ma­tri­mo­nia­lă a fost gândi­tă ca un bu­doar cu aer con­tem­po­ran. Sce­no­gra­fia de lu­mini a fost ast­fel crei­o­na­tă, încât ace­as­tă zo­nă a ca­sei să epa­te­ze prin lux și ra­fi­na­ment ac­tual.

Li­ni­i­le cur­be și for­me­le com­pac­te par­ti­cu­la­ri­ze­a­ză pi­e­se­le din baia ma­tri­mo­nia­lă, în ca­re fun­da­lul es­te spe­cial ales într-o nua­nță închi­să, pen­tru a evi­de­nția ele­ga­nța că­zii și a la­voa­re­lor.

La­voa­rul fre­es­tan­ding din baia de ser­vi­ciu es­te re­a­li­zat din onix de că­tre spe­cia­liștii de la www.pia­traon­li­ne.ro. Din ace­lași ma­te­rial es­te și ca­da de duș.

Mo­ti­ve­le de­co­ra­ti­ve cu ge­o­me­trii fi­ne ani­mă dis­cret su­pra­fața pla­că­ri­lor prețioase. Ve­na­tu­ri­le mar­mu­rei au in­flue­nțat ale­ge­rea do­tă­ri­lor sa­ni­ta­re, cu li­nii si­nu­oa­se.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.