Expe­ri­e­nță uni­ver­si­ta­ră de pes­te 60 de ani

Din­tr-o for­mă de ar­tă de­co­ra­ti­vă, arta tex­ti­lă a de­venit un mij­loc de ex­pri­ma­re com­pa­ti­bil cu spi­ri­tul con­tem­po­ran, ce răs­pun­de ne­ce­si­tă­ţi­lor de ar­ti­cu­la­re şi de con­cep­tua­li­za­re a pro­ble­me­lor tim­pu­lui pre­zent.

Casa Lux - - Sumar -

De­par­ta­men­tul Ar­te Tex­ti­le – De­sign Tex­til da­te­a­ză din anul 1948, înre­gis­trat sub for­ma a do­uă spe­cia­li­zări, „Tex­ti­le“şi „Im­pri­me­rie“, în ca­drul Fa­cul­tă­ţii de Ar­te Plas­ti­ce, par­te a Insti­tu­tu­lui de Ar­te din Bu­cu­reş­ti. În anul 1952 s-a for­mat şi spe­cia­li­za­rea „Ta­pi­se­rie – con­tex­turi“, înre­gis­tra­tă, ală­turi de „Im­pri­me­rie“, în mai nou înfi­in­ţa­tul Insti­tut de Ar­te Plas­ti­ce „Ni­co­lae Gri­go­res­cu“(1951). Din 1972 a func­ţi­o­nat împreu­nă cu spe­cia­li­za­rea „Mo­dă“(ca­te­dra de „Ar­te Tex­ti­le şi Mo­dă“) până în 2006, când spe­cia­li­za­rea „Mo­dă“a de­venit de­par­ta­ment de si­ne stă­tă­tor. Du­pă des­prin­de­rea spe­cia­li­ză­rii „Mo­dă“, spe­cia­li­za­rea Ar­te Tex­ti­le a luat for­ma ac­tua­lă: de­par­ta­men­tul Ar­te Tex­ti­le – De­sign Tex­til. Astă­zi, pro­gra­mul de stu­dii Ar­te Tex­ti­le – De­sign Tex­til ofe­ră stu­den­ţi­lor o pre­gă­ti­re pro­fe­si­o­na­lă te­mei­ni­că și po­si­bi­li­tă­ţi sem­ni­fi­ca­ti­ve de afir­ma­re ca ar­tiş­ti de­co­ra­tori şi o bu­nă ar­ti­cu­la­re la re­a­li­tă­ţi­le şi exi­gen­ţe­le ar­tei con­tem­po­ra­ne. De­par­ta­men­tul ofe­ră do­uă spe­cia­li­zări: im­pri­me­rie tex­ti­lă și ta­pi­se­rie – con­tex­turi. Stu­de­nții au po­si­bi­li­ta­tea să ur­me­ze și mo­du­lul de Mas­ter (doi ani) ca­re ofe­ră un pa­chet de cur­suri de cer­ce­ta­re și apro­fun­da­re în ar­te tex­ti­le am­bi­en­ta­le. ■

Afișul ma­ni­fes­tă­rii cul­tu­ra­le de pro­mo­va­re a de­par­ta­men­tu­lui Ar­te Tex­ti­le „Zi­ua Po­rți­lor Des­chi­de – Unar­te 2015.

De­cor in­te­ri­or – lu­cra­re de mas­ter a Emmei Bo­jon­ca, pro­fe­sor coor­do­na­tor lect. univ. Clau­dia Mușat, 2016. Lu­cra­rea a fost pre­zen­ta­tă la ex­po­ziția Di­ser­tație/li­ce­nță/ar­te tex­ti­le - De­sign tex­til, Amzei Mar­ket Ma­kers, Bu­cu­rești.

Per­ne de­co­ra­ti­ve im­pri­ma­te, exe­cu­ta­te în ca­drul la­bo­ra­to­ru­lui de im­pri­me­rie tex­ti­le. Te­ma de stu­diu pen­tru anul I/li­ce­nță, sem. I: „Punct, li­nie, su­pra­față”, pro­fe­sor coor­do­na­tor asist. univ. dr. Oti­lia Bo­e­ru

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.