Ambi­en­te dă naște­re tren­du­ri­lor

Din­co­lo de ci­fre­le ex­ce­len­te pen­tru or­ga­ni­za­tor și pen­tru ex­po­za­nți, târgul Ambi­en­te, des­fășu­rat la Fran­kfurt, s-a do­ve­dit a fi un suc­ces re­mar­ca­bil, da­to­ri­tă în pri­mul rând va­ri­e­tății bran­du­ri­lor pre­zen­te și nu­mă­ru­lui ma­re de co­le­cții lan­sa­te.

Casa Lux - - Sumar -

Ediția din acest an a lan­sat o se­rie de noi per­spec­ti­ve asu­pra mo­du­lui în ca­re că­mi­nul ne ofe­ră plă­ce­rea de a lo­cui. Ce­le pa­tru tendințe ale lui 2018 sunt: re­ge­ne­rări mo­des­te, na­rări opu­len­te, in­te­nții pli­ne de cu­loa­re și emoții teh­no­lo­gi­ce. Dar pen­tru ca aces­tea să nu ră­mână la ni­vel me­ta­fo­ric, ale­ge­ri­le pe ca­re le vei fa­ce tre­bu­ie să fie (du­pă pă­re­rea de­sig­ne­ri­lor) atem­po­ra­le, per­so­na­le, ne­pre­te­nți­oa­se, dar ori­gi­na­le. Toa­te aces­te punc­te for­te și­au re­gă­sit re­li­e­fa­rea în noi­le co­le­cții lan­sa­te de ce­le 4.441 de com­pa­nii, veni­te din 89 de țări din între­a­ga lu­me, dar mai ales în stan­dul mul­ti­me­dia al Olan­dei (ța­ra par­te­ne­ră din acest an), ca­re sub si­gla „Do Dut­ch” a scos în evi­de­nță ver­sa­ti­ li­ta­tea pi­e­se­lor de de­sign in­te­ri­or olan­de­ze, ca­re pot fi ușor con­tex­tua­li­za­te fă­ră să­și piar­dă din spe­ci­fi­cul es­te­tic. În 2019, ța­ra par­te­ne­ră va fi India, iar târgul se va des­fășu­ra între 8 și 12 fe­brua­rie. Expo­za­nții ro­mâni, pre­cum și cei ca­re vor să fie la cu­rent cu tren­du­ri­le pot afla de­ta­lii de la Re­pre­zen­ta­nța Mes­se Fran­kfurt în Ro­mânia (e­mail: of­fi­ce@ex­po­ger­ma­nia.ro. ■

În 2018, bran­dul Räder săr­bă­to­rește 50 de ani de exis­te­nță, oca­zie cu ca­re au lan­sat o co­le­cție dia­fa­nă de ac­ce­so­rii, cu de­li­ca­te ac­cen­te pas­te­la­te, dis­po­ni­bi­le în cu­rând și la noi. www.ra­e­der.de

Uni­ver­sul plin de cu­loa­re pro­pus de da­ne­zii de la Ri­ce ca­pă­tă for­me lu­di­ce, iar efer­ves­ce­nța cro­ma­ti­că es­te su­sți­nu­tă de un de­sign in­spi­rați­o­nal. Vor fi pre­ze­nți și la noi. www.ri­ce­by­ri­ce.com

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.