Gli­ci­na fa­ce spec­ta­col pri­mă­va­ra!

Lun­gi, flu­i­zi, în di­ver­se nua­nțe de mov sau al­bi, ci­or­chi­nii gli­ci­ne­lor curg de pe ra­muri cu grație, într-un re­ci­tal fas­ci­nant. Ca sce­nă au fața­de­le ca­se­lor, gar­du­ri­le, ba­lus­tra­de­le, po­du­ri­le, per­go­le­le sau ori­ce loc pe ca­re aces­te plan­te îl pot ocu­pa în

Casa Lux - - Sumar -

De ce am ales să pre­zint ima­gi­ni­le fo­lo­sind ana­lo­gia cu un spec­ta­col? Pen­tru că gli­ci­ne­le fac gră­di­ni­le foar­te spec­ta­cu­loa­se. Mai mult, ele sunt niște căță­ră­toa­re in­va­zi­ve și su­fo­can­te, în timp pot cau­za stri­că­ci­uni, așa că tre­bu­ie să-și cu­noas­că bi­ne ro­lul, nu pot fi plan­ta­te ori­un­de și lă­sa­te „de ca­pul lor“. Cred că sfa­tul unui pei­sa­gist ca­re să-ți spu­nă da­că pre­ze­nța lor es­te opor­tu­nă, un­de și în ce for­mă ar fi foar­te util. Nu plan­ta gli­ci­na da­că nu are des­tul spațiu. Asi­gu­ră-i un loc cu mult soa­re, pen­tru că da­că o pui la um­bră, nu va înflori. So­lu­ri­le să­ra­ce în sub­sta­nțe nu­tri­ti­ve nu îi con­vin, ar pu­tea-o aju­ta un fer­ti­li­za­tor cu de­ga­ja­re len­tă. Are ne­voie de apă, dar nu-i pla­ce să băl­te­as­că. Pre­gă­tește-i de la înce­put su­por­tul pe ca­re o vei con­du­ce. Chiar da­că în timp își poa­te su­sți­ne sin­gu­ră par­tea de jos a tul­pi­nii, în pri­mii ani are ne­voie de spri­jin și ghi­da­re. În ce­ea ce pri­vește ma­te­ria­lul su­por­tu­ri­lor, es­te de pre­fe­rat me­ta­lul. Tăi­e­rea pu­ter­ni­că es­te ese­nția­lă pen­tru o înflo­ri­re bo­ga­tă. Se fa­ce pri­mă­va­ra până dau mu­gu­rii, iar la plan­te­le de pes­te cinci-șa­se ani – și va­ra, ca să sti­mu­le­zi o a do­ua înflo­ri­re. ■

AICI, GLI­CI­NA E UN PERSONAJ POLIVALENT – stre­ași­na îmbră­ca­tă de ea de­vi­ne punc­tul for­te al ca­sei și în ace­lași timp in­flue­nțe­a­ză și pei­sa­jul gră­di­nii.

ÎN DE­CO­RA­REA fața­de­lor, flo­ri­le gli­ci­nei ră­să­ri­te înain­tea frun­ze­lor dau spec­ta­co­lul anu­lui, dar și frun­ze­le ca­re cresc apoi au o pres­tație lău­da­bi­lă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.