Ame­na­jări cu pre­te­nții, re­a­li­za­te cu pro­fi­le pre­mi­um

„De ce să ale­gi tâmplă­rie din alu­mi­niu?“poa­te fi te­mă de re­fle­cție doar da­că te gândești la fe­res­tre­le ca­sei. Pen­tru vi­tra­je ex­tin­se, așa cum îți do­rești pen­tru un li­ving cu lar­gă des­chi­de­re vi­zua­lă sau pen­tru o ve­ran­dă lu­mi­noa­să, răs­pun­sul vi­ne ime­diat.

Casa Lux - - Sumar -

1 Su­pra­fețe­le vi­tra­te ca­pă­tă ro­luri tot mai im­por­tan­te în sce­no­gra­fia ca­sei. Ve­ran­de de mari di­men­si­uni, se­re tip „win­ter gar­den“sau li­vin­guri cu pe­reți din sti­clă spre cur­te sunt doar câte­va ipos­ta­ze. Sunt cău­ta­te de­oa­re­ce ofe­ră o am­plă pri­ve­liște și sen­zația că ești cu un pas în ex­te­ri­or in­di­fe­rent de vre­mea de afa­ră. Cum poți be­ne­fi­cia de aces­te avan­ta­je fă­ră să­ți faci gri­ji pen­tru pro­te­cție și pen­tru re­zis­te­nța noi­lor struc­turi? Pri­mul răs­puns ți­l dau pro­fi­le­le și sis­te­me­le ca­re su­sțin pe­reții sau uși­le mari din sti­clă. Ai ne­voie de pro­fi­le de alu­mi­niu de înal­tă ca­li­ta­te. Da­că în ca­zul fe­res­tre­lor avan­ta­je­le și de­za­van­ta­je­le lor sunt la con­cu­re­nță cu ale Pvc­ului sau ale lem­nu­lui, la pe­reții vi­trați sunt de de­par­te so­luția ide­a­lă, ca­re se im­pu­ne de la si­ne. Alu­mi­ni­ul es­te ma­te­ria­lul ab­so­lut ne­ce­sar pen­tru vi­tra­je am­ple, uși vi­tra­te de mari di­men­si­uni, struc­turi tip se­re, do­muri sau cu­po­le, în po­si­bi­li­tăți ar­hi­tec­tu­ra­le mul­ti­ple și va­ria­te.

2 Ce anu­me re­co­man­dă alu­mi­ni­ul atât de ferm? În pri­mul rând, es­te un ma­te­rial foar­te re­zis­tent, în con­diți­i­le în ca­re are o greu­ta­te pro­prie foar­te re­du­să. Poa­te su­sți­ne fă­ră pro­ble­me greu­tăți mari ale foi­lor de ge­am, ale fe­ro­ne­ri­ei și ale do­tă­ri­lor de ac­ce­so­ri­za­re, fă­ră risc de de­for­ma­re. Are du­ra­bi­li­ta­tea spe­ci­fi­că me­ta­le­lor, fă­ră a mai fi ne­ce­sa­re ar­mări, iar ca­li­tăți­le sa­le se me­nțin la am­pli­tu­dini ter­mi­ce foar­te mari. În plus, ofe­ră o pro­te­cție ri­di­ca­tă la ten­di­nțe­le de efra­cție și van­da­li­za­re. O altă ca­li­ta­te de­loc ne­gli­ja­bi­lă es­te pro­te­cția fo­ni­că foar­te bu­nă pe ca­re o ofe­ră în com­pa­rație cu alte ma­te­ria­le. La pri­ma ve­de­re, aso­ci­em alu­mi­ni­ul cu gri­ul me­ta­li­zat – es­te im­por­tant însă de ști­ut că ele­men­te­le din alu­mi­niu pot fi vop­si­te într-o mul­ti­tu­di­ne de nua­nțe, iar sis­te­mul de vop­si­re în câmp elec­tros­ta­tic im­pli­că un ne­ce­sar mi­nim pen­tru întreți­ne­re (par­ti­cu­le­le de praf se atașe­a­ză mai greu). Te-am con­vins? Da­că ai ne­voie și de alte ar­gu­men­te, es­te su­fi­ci­ent să pri­vești cu ate­nție ima­gi­ni­le ală­tu­ra­te! ■

Du­ra­ta de viață ri­di­ca­tă, ce poa­te ajun­ge la 50-60 de ani, re­co­man­dă alu­mi­ni­ul ca fi­ind un ma­te­rial de cur­să lun­gă. Alte ca­li­fi­ca­ti­ve la superlativ sunt obți­nu­te la re­zis­te­nță, izo­la­re fo­ni­că și la apor­tul în ce­ea ce pri­vește ame­na­ja­rea su­pra­fețe­lor vi­tra­te foar­te mari.

Po­si­bi­li­tăți ver­sa­ti­le de ame­na­ja­re, tran­sfor­mări sub­ti­le ale spați­i­lor între in­te­ri­o­rul și ex­te­ri­o­rul ca­sei sunt po­si­bi­le cu uși­le plian­te Schüco ASS 80 FD.HI. Foi­le mo­bi­le ale aces­tor uși gli­se­a­ză ușor și se strâng pa­chet în in­te­ri­or sau la ex­te­ri­or,...

Cu un de­sign minimalist și ae­ri­sit, ce per­mi­te des­chi­deri cu înă­lți­mi de până la 4 m și di­men­si­uni ale unei foi gli­san­te de până la 8,5 mp, sis­te­me­le mi­ni­mal win­dows® de la Kel­ler ofe­ră so­luții ine­di­te pen­tru des­chi­deri vi­tra­te mari, închi­deri gli­san­te...

Închi­de­ri­le pe co­lț, cu îmbi­nări ex­trem de dis­cre­te ale foi­lor de ge­am cre­e­a­ză o per­spec­ti­vă vi­zua­lă de ex­ce­pție. Pro­fi­le­le din alu­mi­niu din por­to­fo­li­ul Kel­ler, cu di­men­si­uni va­ria­te (cu lăți­mi de 22/26/34 mm), fac po­si­bi­le ame­na­jări vi­tra­te pre­cum cea...

Noi spații des­chi­se și noi per­spec­ti­ve vi­zua­le sunt po­si­bi­le cu uși­le gli­san­te Schüco 77 PD – Pa­no­ra­ma De­sign. Includ ele­men­te mo­bi­le de mari di­men­si­uni, cu pro­fi­le foar­te su­ple, la ca­re to­cul es­te încas­trat în pe­re­te. Sunt dis­po­ni­bi­le în mai mul­te...

Uși­le mari din sti­clă ca­re se „re­trag” dis­cret în zi­dă­rie pen­tru a des­chi­de tem­po­rar spați­i­le lo­cu­i­te sunt una din­tre prin­ci­pa­le­le ca­rac­te­ris­tici ale sis­te­mu­lui Con­cept Pa­tio® 130. Es­te dis­po­ni­bil în mul­ti­ple va­rian­te • Rey­na­ers

O ten­di­nță ac­tua­lă pen­tru ame­na­jă­ri­le vi­tra­te o re­pre­zin­tă es­tom­pa­rea fron­ti­e­re­lor din­tre in­te­ri­o­rul și ex­te­ri­o­rul ca­sei. O so­luție ide­a­lă sunt uși­le gli­san­te mari dis­pu­se pe sis­te­me de pro­fi­le cu un nu­măr variat de căi de ru­la­re • Rey­na­ers

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.