Cum pui în va­loa­re baia?

De di­men­si­uni mici sau mari, baia poa­te fi scoa­să în evi­de­nță cu aju­to­rul unei ame­na­jări ori­gi­na­le. De­sig­nul obi­ec­te­lor sa­ni­ta­re și dis­pu­ne­rea lor în spațiu se nu­mă­ră prin­tre chei­le suc­ce­su­lui.

Casa Lux - - Sumar -

Pen­tru înce­put, pro­pu­nem să luăm ca exem­plu o baie de di­men­si­uni nu toc­mai ge­ne­roa­se. Ide­al es­te să op­te­zi pen­tru o ca­dă de si­ne stă­tă­toa­re, am­pla­sa­tă ast­fel încât să be­ne­fi­ci­e­zi de pri­ve­liștea ce se dez­vă­lu­ie din­co­lo de fe­re­as­tră (în caz că exis­tă su­pra­față vi­tra­tă). De ase­me­nea, es­te im­por­tant să ale­gi fi­ni­sa­je ce­ra­mi­ce cu plăci de for­mat ma­re, pen­tru a mări vi­zual spați­ul. O baie de di­men­si­uni mari îți per­mi­te, în schimb, să dai frâu li­ber cre­a­ti­vi­tății. De exem­plu, poți de­li­mi­ta ca­da cu aju­to­rul unui pe­re­te des­pă­rți­tor din gips-car­ton, pen­tru ca mo­men­te­le ta­le de re­la­xa­re în apă să fie într-un ca­dru mai re­tras. Ca și în ca­zul unei băi mici, da­că încă­pe­rea es­te pre­vă­zu­tă cu o su­pra­față vi­tra­tă, es­te re­co­man­dat să am­pla­se­zi ca­da în ve­ci­nă­ta­tea aces­teia, în mă­su­ra în ca­re acest lu­cru es­te po­si­bil. În plus, în ame­na­ja­rea unei băi spați­oa­se poți adu­ce obi­ec­te ca­re se gă­sesc de obi­cei în li­ving sau în dor­mi­tor. Ia­tă cum o mă­suță de ca­fea, o lus­tră XL, un ghi­veci ma­re cu plan­te na­tu­ra­le sau câte­va ta­blo­uri își pot gă­si cu ușu­ri­nță lo­cul în de­cor, con­fe­rin­du-i aces­tu­ia o no­tă de ori­gi­na­li­ta­te. ■

Nu doar ca­da fre­es­tan­ding pu­ne în va­loa­re ace­as­tă baie, ci și pe­re­te­le fi­ni­sat cu vop­sea tex­tu­ra­tă ară­mie. Ca­da se nu­mește Ge­or­gia și cos­tă 7.950 lei, iar va­sul de toa­le­tă, din co­le­cția Inspi­ra In-wash, are prețul de 6.775 lei.

Su­pra­fața ma­re a aces­tei băi a per­mis fo­lo­si­rea unor fi­ni­sa­je în cu­lori închi­se, ce con­fe­ră ame­na­jă­rii un aer so­fis­ti­cat. În ima­gi­ne re­gă­sim mo­bi­li­er și sa­ni­ta­re din co­le­cția Inspi­ra Unik: la­voar încas­trat în du­lap 5.097 lei, ca­dă -7.950 lei.

Dea­su­pra va­se­lor de toa­le­tă a fost cre­a­tă o po­liță fo­lo­si­tă în scop de­co­ra­tiv. Ace­as­ta es­te su­por­tul per­fect pen­tru câte­va ta­blo­uri și sti­cluțe de parfum pen­tru ca­me­ră.

Ver­de­le ener­gi­zant al plan­te­lor se pro­fi­le­a­ză ex­ce­lent pe fun­da­lul neu­tru al ame­na­jă­rii. Obi­ec­te­le sa­ni­ta­re fac par­te din co­le­cția Inspi­ra Ro­und și au ur­mă­toa­re­le prețuri: 902 lei/la­voar, 1.385 lei/vas toa­le­tă și 1.670 lei/bi­deu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.