Ambia­nță sti­la­tă, în nua­nțe dis­cre­te

Pa­re un loc din ca­să ușor de ame­na­jat, nu însă și da­că do­rești un de­cor ori­gi­nal, elegant, cu echi­li­bru între es­te­tic și prac­tic. Cu mul­tă in­spi­rație și ate­nție la de­ta­lii, ace­as­tă bu­că­tă­rie a de­venit un spațiu pre­fe­rat de fa­mi­lie.

Casa Lux - - Sumar - Na­ta­lia Be­le­va, de­sig­ner Tel.: 0727.609.227 www.co­coon­ho­me.ro

Ele­ga­nța și accen­te­le ho­mey sunt atri­bu­te­le prin­ci­pa­le ale bu­că­tă­ri­ei ame­na­ja­te de de­sig­ne­rul Na­ta­lia Be­le­va. Cro­ma­ti­ca neu­tră, con­tras­te­le es­tom­pa­te și per­de­aua va­po­roa­să con­tri­bu­ie la sen­zația de spațiu larg, ae­ri­sit. Lo­cul es­te pri­mi­tor, pă­rând croit mai de­gra­bă pen­tru so­cia­li­za­re. Con­tri­bu­ie la ace­as­tă im­pre­sie ca­drul for­mat de du­la­pu­ri­le gri, cu un aer bri­ta­nic sub­til. Nu s-a fă­cut ra­bat în ce­ea ce pri­vește la­tu­ra fun­cți­o­na­lă: bla­turi din cua­rț, elec­tro­cas­ni­ce pre­mi­um și un sis­tem de ilu­mi­na­re avan­sat vin în aju­tor la pre­pa­ra­rea me­ni­u­ri­lor în fa­mi­lie. ■

Am vrut să cre­ez un am­bi­ent elegant, iar cu­loa­rea gri es­te ale­ge­rea po­tri­vi­tă, de­oa­re­ce e me­reu ac­tua­lă.

Îmbi­e­tor și re­la­xant vi­zual es­te ca­drul în ca­re poți lua ma­sa în bu­că­tă­rie. Par­do­se­a­la, din gre­sie tex­tu­ra­tă, are aspec­tul unei mo­che­te, iar ma­sa cu for­mat com­pact de la Clas­sin și mo­bi­li­e­rul dis­pus pe­ri­me­tral dau sen­zația de spațiu ae­ri­sit.

Un du­lap tip vi­tri­nă es­te pla­sat in­te­li­gent, lângă ge­am și pe o li­nie ima­gi­na­ră ce unește in­tra­rea în ca­să cu in­tra­rea în bu­că­tă­rie. Obi­ec­te de­co­ra­ti­ve șic, ma­jo­ri­ta­tea de la Ethan Allen, sunt ast­fel pu­se ex­ce­lent în lu­mi­nă.

Mo­bi­li­e­rul pe­ri­me­tral, co­man­dat la Ampli­us, are cor­puri cu for­mat variat. Bla­tul de lu­cru es­te din cua­rț re­zis­tent și ușor de întreți­nut, iar spați­i­le mu­ra­le li­be­re sunt, de ase­me­nea, pla­ca­te cu las­tre de cua­rț.

O lus­tră cu as­pect lu­xu­riant e bi­ne-veni­tă în de­co­rul cu o cro­ma­ti­că neu­tră. Mo­de­lul bo­gat de­co­rat, din sti­clă au­ri­tă, pro­vi­ne de la za­zui.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.