No­u­tăți­le anu­lui în ma­te­rie de ta­pe­te și țe­să­turi

De cu­rând, una din­tre ce­le mai im­por­tan­te com­pa­nii pro­du­că­toa­re de dra­pa­je și ta­pe­te din lu­me, Sty­le Li­bra­ry, a lan­sat noi­le co­le­cții, în spa­te­le că­ro­ra au stat o mun­că de cer­ce­ta­re și de cre­ație apro­fun­da­tă, pre­cum și ta­len­tul uneia din­tre ce­le mai cre­at

Casa Lux - - Sumar -

An de an ne sur­prind mo­ti­ve­le gra­fi­ce noi și com­bi­nați­i­le de cu­lori din­tre ce­le mai is­pi­ti­toa­re, însă doar du­pă o vi­zi­tă la cen­trul de de­sign Sty­le Li­bra­ry (www.sty­le­li­bra­ry.com) am re­a­li­zat câtă mun­că ne­ce­si­tă con­tu­ra­rea unei co­le­cții. De­sig­ne­rii cau­tă sur­se de in­spi­rație din ce­le mai neaștep­ta­te sur­se, pre­cum că­lă­to­ri­i­le pe țăr­muri izo­la­te, de un­de tex­tu­ra unei pi­e­tre, cu­loa­rea pe­na­ju­lui unei pă­sări exotice sau si­lue­ta zvel­tă a unei flori, de exem­plu, pot re­pre­zen­ta punc­tul de ple­ca­re că­tre un pat­tern ela­bo­rat, sau, la fel de bi­ne, ei pot rein­ter­pre­ta mo­de­le ge­o­me­tri­ce într­o per­spec­ti­vă neaștep­ta­tă și într­o suc­ce­si­u­ne de cu­lori ca­re te tran­sfor­mă ușor într­un ad­mi­ra­tor al noi­lor țe­să­turi și ta­pe­te. Du­pă cris­ta­li­za­rea in­for­mați­i­lor se tre­ce efec­tiv la de­se­na­rea ma­nua­lă a mo­de­le­lor, pen­tru ca în fi­nal să fie ale­a­să va­rian­ta ide­a­lă de im­pri­meu. ■

Graf­fi­ti și Lus­tre sunt do­uă co­le­cții de la Antho­lo­gy, la ca­re mi­nuți­o­zi­ta­tea de­ta­li­i­lor es­te evi­de­nția­tă într-o ma­ni­e­ră pic­tu­ra­lă, iar dis­pu­ne­rea si­me­tri­că im­pri­mă an­sam­blu­lui un look ac­tual.

Fi­e­ca­re co­le­cție es­te par­ti­cu­la­ri­za­tă prin­tr-un mo­del apar­te și prin­tr-o cro­ma­ti­că bi­ne sta­bi­li­tă, însă în ca­zul dra­pa­je­lor de la Antho­lo­gy pat­ter­nu­ri­le di­fe­ri­te pot fi com­bi­na­te între ele, pen­tru un plus de ori­gi­na­li­ta­te.

Obsi­dian es­te o se­rie de ta­pe­te de la Antho­lo­gy ca­re tran­spun la ni­vel fi­gu­ra­tiv un tă­râm gla­ciar. Pa­no­u­ri­le sunt dis­po­ni­bi­le în mai mul­te dra­gra­deuri și pot fi fo­lo­si­te in­de­pen­dent sau în des­fășu­rări am­ple.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.