Re­con­fi­gu­ra­re in­ge­ni­oa­să a unui spațiu is­to­ric

Casa Lux - - Sumar -

Apar­ta­men­tul cu­prin­dea inițial trei dor­mi­toa­re (do­uă spre stra­dă și unul si­tuat la in­tra­re), o bucătărie și un li­ving, am­be­le am­pla­sa­te în par­tea mai întu­ne­ca­tă a spați­u­lui. No­ua ame­na­ja­re a schim­bat ra­di­cal ace­as­tă împă­rți­re. Pe­reții des­pă­rți­tori au fost de­mo­lați, ră­mânând doar un zid foar­te gros (ca­re fa­ce par­te din struc­tu­ră) în ju­rul no­u­lui dor­mi­tor. Con­cep­tul pu­ne în va­loa­re pro­po­rți­i­le spați­u­lui, cu pe­reți îna­lți de pa­tru me­tri și ta­van bol­tit. Pi­e­sa-ve­de­tă a ame­na­jă­rii es­te cor­pul de de­po­zi­ta­re re­a­li­zat pe co­man­dă, ca­re de­li­mi­te­a­ză ho­lul de li­ving, fi­ind to­to­da­tă un ge­ne­ros dres­sing walk-in. Li­vin­gul și bu­că­tă­ria sunt inun­da­te de lu­mi­nă, da­to­ri­tă fe­res­tre­lor foar­te înal­te. În bucătărie, o con­stru­cție ar­cu­i­tă de cu­loa­rea co­rai mas­che­a­ză o baie pen­tru oas­peți. ■

Ma­sa din di­ning es­te o cre­ație CA­SA. Pi­ci­oa­re­le me­sei și scau­ne­le sunt de la IKEA. IU­NIE 2018 /

Fron­tu­ri­le du­la­pu­ri­lor din bucătărie sunt fi­ni­sa­te într-un gri cald, ce se asor­te­a­ză per­fect cu ro­zul me­sei din di­ning. Mâne­re­le du­la­pu­ri­lor sunt re­a­li­za­te din ala­mă și au un aer vin­ta­ge.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.