Ima­gi­nea cla­ră a lu­xu­lui: un dres­sing spați­os

Încă­pe­rea în ca­re ne păs­trăm în ordi­nea între­a­ga gar­de­ro­bă și ac­ce­so­ri­i­le de se­zon tre­bu­ie ju­di­ci­os com­par­ti­men­ta­tă, pen­tru a avea la înde­mână ce­le ne­ce­sa­re. Un an­sam­blu de mo­bi­li­er cu un de­sign preți­os poa­te tran­sfor­ma ace­as­tă încă­pe­re în ve­de­ta ca­sei.

Casa Lux - - Sumar -

Cu ade­vă­rat spec­ta­cu­los poa­te fi dres­sin­gul da­că iei în cal­cul o se­rie de coor­do­na­te teh­ni­ce și es­te­ti­ce. Alo­că aces­tui spațiu o încă­pe­re am­plă, ca­re să be­ne­fi­ci­e­ze de lu­mi­nă na­tu­ra­lă, fie că vor­bim de o fe­re­as­tră, fie de un ilu­mi­na­tor mo­dern. Ast­fel vei pu­tea ve­ri­fi­ca ima­gi­nea re­a­lă a ți­nu­tei ta­le înain­te să ieși din ca­să. Do­te­a­ză du­la­pu­ri­le și ser­ta­re­le cu sur­se de lu­mi­nă, ast­fel încât să ai o vi­zi­bi­li­ta­te co­res­pun­ză­toa­re asu­pra fi­e­că­rui co­lț din in­te­ri­or. Cu aju­to­rul le­du­ri­lor in­ge­ni­os mon­ta­te, între­gul dres­sing va că­pă­ta un look so­fis­ti­cat, demn de dres­sin­gu­ri­le ma­ri­lor ca­se de mo­dă. Toa­te aces­tea le poți re­a­li­za cu mo­bi­li­er de la bran­duri ca­re adap­te­a­ză pi­e­se­le la proi­ec­tul tău. ■

Un dres­sing efi­ci­ent nu înse­am­nă că tre­bu­ie să fie doar spați­os. Dis­pu­ne­rea pe­ri­me­tra­lă per­mi­te mai mult loc de mișca­re atunci când îți ale­gi ți­nu­ta, iar com­par­ti­men­ta­rea bi­ne gândi­tă te aju­tă să eco­no­mi­sești timp.

Ca­se­te­le pen­tru bi­ju­te­rii și ce­le pen­tru ac­ce­so­rii de­li­ca­te (eșar­fe, cu­re­le etc.) es­te bi­ne să fie ca­pi­to­na­te cu ma­te­ria­le fi­ne, pre­cum ca­ti­fe­aua, mă­ta­sea sau pi­e­lea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.