Alei­le din ju­rul ca­sei, în ți­nu­tă de ga­lă

Asi­gu­ră su­pra­fețe du­ra­bi­le pen­tru plim­bă­ri­le pe do­me­ni­ul tău, pe jos sau pe roți. Pa­ve­le și da­le din be­ton vi­bro­pre­sat cu as­pect sti­lat, plăci și les­pe­zi din pia­tră cu as­pect unic, co­voa­re din gra­nu­le din pia­tră sunt câte­va din­tre pro­pu­ne­ri­le cu suc­ces ga

Casa Lux - - Sumar -

1O pe­lu­ză nes­fârși­tă în ju­rul ca­sei, eco și îmbi­e­toa­re, cu mici alei de pi­e­triș – un ide­al greu de atins, mai ales în me­di­ul ur­ban. Ac­ce­sul spre di­fe­ri­te pă­rți ale do­me­ni­u­lui, pe jos sau cu mași­na, ne­ce­si­tă pa­va­rea unor alei și căi de le­gă­tu­ră. Plă­ci­le din pia­tră, pa­ve­le­le, da­le­le, so­luți­i­le cu frag­men­te de pia­tră, plă­ci­le de klin­ker sunt va­rian­te­le ce­le mai in­di­ca­te pen­tru a obți­ne su­pra­fețe re­zis­ten­te, du­ra­bi­le și adap­ta­te per­fect la tra­fi­cul de per­soa­ne sau auto. La fel de im­por­tant es­te ca aces­tea să fie an­ti­de­ra­pan­te și să nu fa­vo­ri­ze­ze alu­ne­ca­rea în pe­ri­oa­de­le ploi­oa­se sau la uda­rea gră­di­nii. Pen­tru ori­ce va­rian­tă de ma­te­rial ai op­ta, reți­ne că sti­lul și cro­ma­ti­ca ar tre­bui să fie în con­so­na­nță cu arhi­tec­tu­ra și fi­ni­sa­je­le ex­te­ri­oa­re ale ca­sei. Evi­tă nea­pă­rat modele si­mi­la­re ce­lor de pe tro­tua­re­le orașu­lui și cau­tă mai de­gra­bă pro­du­se premium ele­gan­te, ex­pre­si­ve și cu de­sign ori­gi­nal.

2Ale­ge­rea pro­du­se­lor de pa­va­re ți­ne foar­te mult de bu­ge­tul pe ca­re îl poți alo­ca. Prin­tre ce­le mai ac­ce­si­bi­le și con­vena­bi­le so­luții sunt pa­ve­le­le și da­le­le din be­ton vi­bro­pre­sat. Nu le aso­cia au­to­mat cu pa­va­je­le de pe mul­te tro­tua­re. Ai la dis­po­ziție modele premium din be­ton vi­bro­pre­sat, ca­re imi­tă foar­te bi­ne pia­tra na­tu­ra­lă și ca­re pot avea fi­ni­sa­je so­fis­ti­ca­te și de­sign sur­prin­ză­tor. La o cău­ta­re aten­tă poți gă­si modele cu su­pra­fețe pe­ria­te (pen­tru a obți­ne tex­turi de in­spi­rație me­ri­di­o­na­lă), cu su­pra­fețe „spă­la­te“(prin ca­re se obți­ne o stră­lu­ci­re sub­ti­lă, ase­me­nea unei pi­e­tre șle­fu­i­te fin), an­ti­chi­za­te (prin pro­ce­dee avan­sa­te de îmbă­trâni­re, cu o pa­ti­nă na­tu­ra­lă), struc­tu­ra­te etc. Ga­ma cro­ma­ti­că vas­tă și de­cu­pa­je­le va­ria­te sunt de ma­re aju­tor da­că vrei com­po­ziții ori­gi­na­le și ex­tra­va­gan­te în lun­gul alei­lor sau pe mi­ci­le te­ra­se. Indi­fe­rent de mo­de­lul ales, nu ui­ta de mul­ti­ple­le avan­ta­je ale pro­du­se­lor din be­ton vi­bro­pre­sat: sunt re­zis­ten­te la șo­curi me­ca­ni­ce și la ci­cluri re­pe­ta­te de îngheț-dez­gheț, pot fi ușor re­fo­lo­si­te pen­tru noi ame­na­jări, cu­loa­rea și as­pec­tul lor nu se mo­di­fi­că în timp, asi­gu­ră o dre­na­re ra­pi­dă și efi­ci­en­tă a apei între ros­turi.

Ești adep­tul tren­du­lui eco și do­rești cât mai mult spațiu ver­de în cur­te și zo­ne de be­ton cât mai res­trânse? O so­luție ar pu­tea fi pa­ve­le­le spe­cia­le din be­ton vi­bro­pre­sat, tip fa­gu­re sau ce­lu­le, ori ce­le cu ros­turi lar­gi, ca­re la­să iar­ba să cre­as­că în voie. Vei gă­si modele pen­tru alei de gră­di­nă, pre­cum și pa­va­je spe­cia­le pen­tru ac­ces auto sau mici zo­ne de par­ca­re si­tua­te în cur­te.

3Da­că do­rești un pa­vaj plin de no­blețe și cu un look ra­fi­nat, ale­ge pia­tra na­tu­ra­lă la pa­va­rea alei­lor. Prin­ci­pa­la sa ca­li­ta­te es­te as­pec­tul unic, mai ales în ca­zul ro­ci­lor cu vena­turi bo­ga­te și as­pect mar­mo­rat, cum sunt tra­ver­ti­nul, cal­ca­re­le, mar­mu­ra. Cu­loa­rea și tex­tu­ra sunt di­fe­ri­te pen­tru fi­e­ca­re ca­te­go­rie de roci, ca ur­ma­re a „pre­lu­cră­rii“ge­o­lo­gi­ce na­tu­ra­le. Nu ui­ta că, deși sunt foar­te re­zis­ten­te, scoa­se din ca­drul lor na­tu­ral au că­pă­tat o fra­gi­li­ta­te apre­cia­bi­lă la po­lua­re și sub­sta­nțe chi­mi­ce, de ace­ea se im­pun mă­suri mi­ni­me de pro­te­cție – im­per­me­a­bi­li­za­re, tra­ta­men­te spe­cia­le ale su­pra­fețe­lor etc. Indi­fe­rent de ro­ca ale­a­să și de for­ma da­le­lor/les­pe­zi­lor, reți­ne că poți pro­fi­ta de nu­me­roa­se va­rian­te de fi­ni­sa­re (prin bu­ciar­da­re/lo­vi­re, lus­tru­i­re, pe­ri­e­re, sa­bla­re etc). Pen­tru ac­ce­sul cu au­to­ve­hi­cu­le, es­te im­por­tant de ști­ut că nu toa­te ro­ci­le sunt po­tri­vi­te pen­tru pa­va­re, chiar da­că ma­jo­ri­ta­tea aces­to­ra sunt ex­trem de re­zis­ten­te.

4Pe lângă les­pe­zi­le de pia­tră na­tu­ra­lă și pa­ve­le­le din be­ton vi­bro­pre­sat, ca va­rian­tă in­ter­me­dia­ră poți fo­lo­si plăci sau „co­voa­re“din pia­tră na­tu­ra­lă re­con­sti­tu­i­tă (gra­nu­le mă­run­te de ro­că du­ră, prin­se într-un liant, su­pu­se unui tra­ta­ment de pro­te­cție apli­cat în ma­să). So­luți­i­le pen­tru alei sunt va­ria­te, însă nu ui­ta să păs­tre­zi în cur­te un do­zaj echi­li­brat între zo­ne­le pa­va­te (reci, mi­ne­ra­le) și ce­le cu ve­ge­tație (cal­de, na­tu­ra­le). Tran­ziția și ra­por­tul din­tre ce­le do­uă pă­rți de­vin ex­pre­si­ve da­că ale­gi modele de pa­va­je „eco“– pa­ve­le din be­ton în for­mă de ce­lu­le/fa­guri sau cu ros­turi lar­gi, pe un­de crește iar­ba. La fel, poți con­feri na­tu­ra­lețe su­pra­fețe­lor cu pa­ve­le/da­le cu modele ca­re imi­tă lem­nul ori alte ma­te­ria­le na­tu­ra­le. Pen­tru o pla­ca­re cu pro­du­se premium, indi­fe­rent de ma­te­ria­lul-su­port, ape­le­a­ză nea­pă­rat la o echi­pă de spe­cia­liști. Aceștia vor apre­cia cel mai bi­ne gro­si­mea su­por­tu­lui pe ca­re se mon­te­a­ză plă­ci­le, vor ale­ge mor­ta­rul ade­ziv adec­vat, vor sta­bi­li mo­dul de dre­na­re a apei. ■

Pen­tru alei­le de ac­ces auto cau­tă pro­du­se foar­te re­zis­ten­te, adap­ta­te la tra­fic. În ima­gi­ne: su­pra­față cu pia­tră cu­bi­că din gra­nit, o ro­că ex­trem de re­zis­ten­tă și du­ra­bi­lă. Da­că op­te­zi pen­tru pa­ve­le din be­ton vi­bro­pre­sat, cau­tă doar modele des­ti­na­te zo­ne­lor cu tra­fic auto.

Un fi­ni­saj apar­te, re­a­li­zat prin teh­no­lo­gii de co­lo­ra­re spe­cia­le, es­te spe­ci­fic pa­ve­le­lor din ga­ma Cro­ma­ti­ca. Au un as­pect fresh, ve­sel și sunt dis­po­ni­bi­le în mai mul­te for­ma­te: floa­re, drep­tun­ghi, pă­trat, dec­co. Gro­si­me 6 cm • 70 lei/mp • Elis Pa­va­je

As­pec­tul sti­lat al pa­va­ju­lui Pi­e­tra se inspi­ră din for­me­le și su­pra­fețe­le ne­re­gu­la­te ale pi­e­trei na­tu­ra­le. Tex­tu­ra și va­rian­te­le cro­ma­ti­ce dis­po­ni­bi­le îl re­co­man­dă ca ale­ge­re per­fec­tă pen­tru alei, te­ra­se sau spații cu tușe rus­ti­ce sub­ti­le. Gro­si­me 6 cm 94 lei/mp • Elis Pa­va­je

O com­bi­nație ine­di­tă be­ton/ve­ge­tație es­te prin­ci­pa­la ca­rac­te­ris­ti­că a pa­ve­le­lor Eco­gre­en, da­că sunt ex­ploa­ta­te in­spi­rat dis­ta­nțe­le din­tre pa­ve­le. L 20 x l 20 x h 8 cm 66 lei/mp • Sem­mel­rock Stein + De­sign

Un stil me­di­te­ra­ne­e­an dis­tins și ele­gant poa­te fi su­bli­niat cu plă­ci­le de tra­ver­tin Lat­te Fren­ch Pat­tern Set, cu fi­ni­saj pe­riat și dăl­tu­it. Su­pra­fețe­le vă­lu­ri­te și nua­nțe­le cal­de con­fe­ră no­blețe și tușe vin­ta­ge sub­ti­le. Gro­si­me 3 cm • 143 lei/mp • www.pia­traon­li­ne.ro

Mai puțin uti­li­za­te ca so­luție de pa­va­re, plă­ci­le ce­ra­mi­ce po­rțe­la­na­te nu sunt de oco­lit pen­tru ame­na­jări ra­fi­na­te. În ima­gi­ne: mo­de­lul Sis­temn20, brand Ma­raz­zi, cu gro­si­mi de 2 cm, dis­po­ni­bil în cinci nua­nțe dis­cre­te. L 60 x l 60 cm • De la 195 lei/mp (fă­ră ta­xe de tran­sport) • www.bhc-sho­pon­li­ne.it Au o tex­tu­ră gra­nu­la­tă ori­gi­na­lă ase­me­nea unui co­vor de pi­e­triș fin ta­sat. Da­le­le Pi­co­la sunt uti­li­za­bi­le pe te­ra­se sau pe căi­le de ac­ces din cur­te.

Sunt re­a­li­za­te din be­ton vi­bro­pre­sat cu fi­ni­saj prin spă­la­re. L 40 x l 40 cm 78,50 lei/mp Sem­mel­rock

Stein + De­sign

Li­ni­i­le cla­si­ce și tex­tu­ra gra­nu­la­tă non­con­for­mis­tă se îmbi­nă pen­tru a crea da­le­le Amplio Gra­ni­to. Sunt po­tri­vi­te pen­tru spați­i­le ge­ne­roa­se, sunt dis­po­ni­bi­le într-o ga­mă va­ria­tă de cu­lori și au o du­ra­tă de viață ex­tin­să, da­to­ri­tă sis­te­mu­lui Aqua Pro­tect.

L 40 x l 40 cm (gro­si­me 6 cm) • De la 66 lei/mp • Sym­me­tri­ca

Es­te adap­ta­tă ori­că­rui tip de tra­fic și are un aer re­tro preg­nant. Pia­tra cu­bi­că din ar­de­zie Ka­va­la an­ti­chi­za­tă se dis­tin­ge prin du­ra­bi­li­ta­te și prin re­zis­te­nța cres­cu­tă la ero­zi­u­ne și la ci­clu­ri­le de îngheț-dez­gheț, pu­tând fi reu­ti­li­za­tă la ame­na­jări ul­te­ri­oa­re. L 10 x l 10 cm (gro­si­me 5 cm) • 224 lei/mp www.pia­traon­li­ne.ro

Sunt o idee in­so­li­tă pen­tru pa­va­re, cu va­le­nțe de­co­ra­ti­ve evi­den­te. Co­voa­re­le din pia­tră na­tu­ra­lă cu su­port de rășini po­li­u­re­ta­ni­ce pot fi apli­ca­te pe trep­te, te­ra­se, mici alei. Preț la ce­re­re • www.floo­rart.ro

Cu un de­sign ori­gi­nal, Imma­gia es­te un pro­dus pen­tru cei ce vor să im­pre­si­o­ne­ze. Co­nți­ne un set de do­uă da­le de mari di­men­si­uni, ce pot fi com­bi­na­te va­riat și cre­a­tiv. Po­tri­vit spați­i­lor con­tem­po­ra­ne are o du­ra­tă ma­re de viață da­to­ri­tă sis­te­mu­lui Aqua Pro­tect. L 97 x l 49 x h 10 cm • De la 91 lei/mp • Sym­me­tri­ca

De­se­nul ne­re­gu­lat for­mat cu pa­ve­le de di­fe­ri­te di­men­si­uni și as­pec­tul ori­gi­nal îl re­co­man­dă pen­tru ame­na­jări exi­gen­te. Pa­va­jul Appia Anti­ca are o su­pra­față nua­nța­tă prin adaos de ni­sip cua­rțos. L 20 x l 10/20 cm • 92 lei/mp • Sem­mel­rock Stein + De­sign

Ar­mo­nie, ele­ga­nță și un look ra­fi­nat sunt atri­bu­te­le pe ca­re le câști­gă o alee cu da­le­le de pa­vaj mo­du­la­re cu tex­tu­ră tra­ver­tin, mo­del Arvo­re. Di­men­si­uni va­ria­te • Preț la ce­re­re www.star­sto­ne.ro

Tran­spu­ne în cur­tea ta far­me­cul din ve­chi­le pi­ețe ci­vi­ce și din lun­gul stră­zi­lor de altă­da­tă. Pia­tra cu­bi­că Gra­nit Gri Sa­re și Pi­per Na­tur es­te ex­trem de re­zis­ten­tă, se mon­te­a­ză ușor și are o na­tu­ra­lețe in­con­fun­da­bi­lă. L 10 x l 10 x h 10 cm • 160 lei/mp • www.pia­traon­li­ne.ro

Im­pre­si­o­nea­ză ime­diat prin mi­xul spe­cial de nua­nțe și for­me­le sim­ple și drep­te. Pa­ve­le­le Cor­ti­na sunt ide­a­le pen­tru a crea sen­zația unui spațiu larg, ae­ri­sit și bi­ne struc­tu­rat. Sunt dis­po­ni­bi­le în nua­nțe­le do­lo­mit, tem­po, gra­nit și ca­fé.

L 40 x l 40 cm • 61,60 lei/mp (până la 15 iu­nie) • Elis Pa­va­je

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.