O FRÂNTURĂ DIN AE­RUL BOEM AL COTROCENIULUI

Casa Lux - - Case&idei -

Pen­tru ame­na­ja­rea aces­tui apar­ta­ment, arhitectele So­ra­na Le­ru și Mi­ha­e­la Lo­zo­va­nu, din ca­drul Mi­so Archi­tec­ts, au ple­cat de la do­ri­nța pro­pri­e­ta­ri­lor, ace­ea de a avea un apar­ta­ment în ton cu ae­rul boem din car­ti­e­rul în ca­re se află, Co­tro­ceni. „Proi­ec­tul a fost pre­luat într-un sta­diu cu iz apo­ca­lip­tic, clă­di­rea fi­ind ve­che și ne­ce­si­tând de­co­per­ta­rea pe­re­ţi­lor şi a tu­tu­ror fi­ni­sa­je­lor exis­ten­te până la stra­tul de ba­ză din că­ră­mi­dă şi re­fa­ce­rea in­te­gra­lă a tu­tu­ror in­sta­la­ţi­i­lor – elec­tri­ce, ter­mi­ce şi sa­ni­ta­re. De ase­me­nea, tâmplă­ria ex­te­ri­oa-

Sfa­tul nos­tru pen­tru cei ca­re se re­gă­sesc într-o astfel de ame­na­ja­re es­te să ţi­nă cont de im­por­tan­ţa res­tau­ră­rii co­rec­te a ma­te­ria­le­lor şi a înlo­cu­i­rii in­sta­la­ţi­i­lor de­pă­şi­te din punct de ve­de­re al tim­pu­lui și al teh­no­lo­gi­ei.

ră a fost înlo­cu­i­tă cu una no­uă, cu per­for­man­ţe de izo­la­re ri­di­ca­te. La ni­ve­lul com­par­ti-men­tă­rii in­te­ri­oa­re nu au fost fă­cu­te in­ter­ven­ţii“, ne spun ce­le do­uă ar­hi­tec­te. Lu­cra­rea a fost ga­ta în apro­xi­ma­tiv șap­te luni, iar în ame­na­ja­re au fost in­te­gra­te câte­va ele­men­te de mo­bi­li­er cu va­loa­re sen­ti­men­ta­lă, cum ar fi ta­blo­ul din dor­mi­tor și pen­du­lul din hol. ■

Bi­ro­ul es­te mo­bi­lat cu pi­e­se al­be, ar­mo­ni­os lu­cra­te. Bi­bli­o­te­ca are pa­no­uri in­te­ri­oa­re pla­ca­te cu oglin­zi. Bi­ro­ul es­te de la Szel Mob, iar ta­pe­tul de la De­co­ra Ho­u­se.

Ca­na­pe­aua tip Ches­ter­fi­eld es­te o pre­ze­nță elec­tri­că. Ace­as­ta es­te un mo­del ex­ten­si­bil și a fost achi­zi­ţi­o­na­tă de la Mol­dwood, din Mol­do­va. Per­ne­le de­co­ra­ti­ve și ple­du­ri­le sunt de la Sop­hia, iar dra­pe­ria și per­de­aua sunt re­a­li­za­te pe co­man­dă la fir­ma Eme­rald 2000.

În drep­tul șe­mi­neu­lui se află o zo­nă de dis­cuții și re­la­xa­re. Es­te un mo­del elec­tric, cum­pă­rat pre­fa­bri­cat, dar mo­di­fi­cat în ate­li­er astfel încât să poa­tă fi in­te­grat în mo­bi­la pe co­man­dă. So­ra­na Le­ru și Mi­ha­e­la Lo­zo­va­nu, ar­hi­tec­te www.mi­soar­chi­tec­ts.ro

Pe­re­te­le de ac­cent din dor­mi­tor a fost re­a­li­zat cu un ca­roiaj de pro­fi­le de­co­ra­ti­ve din po­li­mer ri­gid de la Ele­gan­ce Décor, pes­te ca­re a fost apli­ca­tă o vop­sea al­bas­tră cu tex­tu­ră Eggshell, de la Ben­ja­min Moo­re. Par­do­se­a­la es­te fi­ni­sa­tă cu par­chet stra­ti­fi­cat din lemn de ste­jar într-o cu­loa­re cal­dă şi pri­mi­toa­re, achi­zi­ţi­o­nat de la Exclu­si­ve Floors şi in­sta­lat cu suc­ces pes­te încăl­zi­rea în par­do­se­a­lă.

Nop­ti­e­re­le al­be cu bu­toni de­co­ra­ti­vi sunt coor­do­na­te per­fect cu dres­sin­gul, ce îmbra­că pe­re­te­le din fața pa­tu­lui. Lus­tra şi apli­ce­le între­gesc ima­gi­nea unui dor­mi­tor prin­ciar.

Fi­ni­sa­je­le băii sunt achi­zi­ţi­o­na­te de la fir­ma Dre­am Ho­me Design, în timp ce obi­ec­te­le sa­ni­ta­re sunt de la Del­ta Stu­dio.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.