Va­tră de foc, șe­mi­neu ex­te­ri­or, gră­tar so­fis­ti­cat… Sunt fun­cții pe ca­re mo­de­le­le lan­sa­te re­cent de höfats le încor­po­re­a­ză într-un sin­gur obi­ect.

Casa Lux - - TendinȚe -

Așa es­te și mo­de­lul din ima­gi­ne, fu­tu­rist și ul­traac­ce­so­ri­zat. Din mai mul­te com­po­nen­te ale fa­mi­li­ei Tri­ple poți for­ma ușor o va­tră de foc mo­der­nă, că­reia îi sunt atașa­te o mi­că mă­suță la­te­ra­lă și un gră­tar din inox. Impac­tul vi­zual și ex­pe­ri­e­nțe­le sen­zo­ria­le re­co­man­dă com­bi­nația drept un must-ha­ve pe ori­ce te­ra­să mo­der­nă. Prețul pen­tru obi­ec­tul din ima­gi­ne por­nește de la

2.050 lei (fă­ră ta­xe de tran­sport) pe www.con­nox.com.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.